อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 19 ก.พ.64

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 19 ก.พ.64

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในทีม ความร่วมมือร่วมใจมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship ) การโค้ชชิ่งทีม คือการนำกระบวนการโค้ชมาสร้างความสัมพันธ์ สร้างการสนทนาเชิงบวก ( Positive Conversation ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งกับหัวหน้าทีม พนักงานในทีม และชีวิตส่วนตัวเพราะปัจจุบันรูปแบบการทำงาน นำไปสู่ชีวิตที่ผสมผสานกันที่งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว Work Life Integration ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีม การรับรู้เข้าใจประเด็น การมี Ownership ในงาน การช่วยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า Collaborative Team Work ที่จะสร้างผลสำเร็จของงานขององค์กร และสร้างการพัฒนาตนเองของบุคลาการได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานโดยนำหลักการโค้ชเข้ามา ทำ Group Coaching เทคนิคการ

   สื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Positive

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team และทำการ

    ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อได้รับ reflection เพื่อการพัฒนา

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางการทำงานร่วมกัน การพัฒนาตนเอง และตั้งเป้าหมายร่วมกันในพัฒนางานในองค์กรและตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ทีมงานทั้งทีม แผนกที่ต้องการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

1 วัน ( 9.00 – 16.00 น.)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม Check in

การโค้ชคืออะไร

ความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทของการโค้ชในการพัฒนาบุคลากร

Mindset และทักษะการทำหน้าที่ โค้ช ( การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การฟัง การถาม การอยู่กับปัจจุบันขณะ )

Workshop

ลักษณะการโค้ชกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำกระบวนการในการทำ ทีมโค้ชชิ่ง ( Group Coaching )

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ( Trust ) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( Relationship )

เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างและการสื่อสารที่เหมาะสมบนความแตกต่างกัน

Workshop

การกำหนดเป้าหมายของแต่ละบุคคล SMART GOAL

การนำเป้าหมายแต่ละคน มารวมเป็นเป้าหมายทีม และสร้าง High Performance Team

การกำหนดการวัดผล ติดตาม และสร้างพลังในการทำงานเชิงบวก

Workshop

ทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ Collaborative Team สร้างความสำเร็จอย่างไรให้องค์กรและตนเอง

      สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0121
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 74
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณกุ้ง
 • เบอร์มือถือ: 098 820-9929
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: inwtraining.sale@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.tesstraining.com www.inwtraining.com
 • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha