อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..?  กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2564

นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..? กับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2564

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้กับพนักงานในองค์กร ในปี 2564นี้ มีสาระสำคัญ มีผลกระทบต่อนายจ้าง ต่อลูกจ้าง ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมี กรณีใดบ้าง..?

2. เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ของคู่ค้า และของผู้มาติดต่องานกับองค์กร วิธีจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัย รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล มีขอบเขต และต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไร..?

3. เพื่อให้ นายจ้าง ผู้บริหาร ทราบถึง การละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครองอย่างไร..?

หัวข้อในการอบรม

หมวด:1 สาระที่สำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2564

• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร..?

• ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร..?

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจัดทำขึ้นเพื่ออะไร..?

• มีขอบเขตการใช้บังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง..?

• ข้อยกเว้นการใช้บังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบ้าง..?

• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง..?

• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง..?

• การยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร..?

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหน้าที่อะไรบ้าง..?

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหน้าที่อะไรบ้าง..?

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นต้องปฏิบัติอย่างไร...?

• การเคลื่อนย้าย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

หมวด:2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ นายจ้าง ผู้บริหาร เรียกเก็บและเปิดเผยได้

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร มีอะไรบ้าง..?

 * 1.1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง จะกระทำได้ และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

• ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรียกเก็บจาก คู่ค้า จากผู้มาติดต่องาน การเรียกเก็บ ขอบเขตที่ทำได้มีอะไรบ้าง..?

 * 2.1 กรณีนายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่ค้าของผู้มาติดต่องานจะกระทำได้และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไร..?

• ส่วนที่ 3 ผู้ที่ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับ ความเสียหาย อับอาย เสียซื่อเสียง เสียสิทธิ จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบ้าง..?

 * 3.1 การรับผิด ทางแพ่ง ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอะไรบ้าง..?

 * 3.2 การรับผิด ทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..?

 * 3.3 การรับผิดทางปกครอง ต้องเสียค่าปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?

 * 3.4 การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ( กรณีละเมิดสิทธิลงทางสื่อโซเชียลมีเดีย )จะมีความผิด ทางแพ่ง – ทางอาญา มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับเป็นแสนบาท เพราะอะไร.?

*3.5 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีหมิ่นประมาทผู้อื่น ด้วยการโฆษณา จำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท เพราะอะไร ??

*3.6 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือบุคคลที่ 3 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพราะอะไร ?

*3.7 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การหมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งหน้า ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพราะอะไร ?

 แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร สำหรับการจัดทำ และเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

• ถาม - ตอบ - แนะนำ

• ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่ายตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 13 มี.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0167
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 91
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย / งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล,PDPA

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha