อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการทำสมรรถนะและตารางทักษะการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษา” (Competency & Skills Matrix Hacking)

เทคนิคการทำสมรรถนะและตารางทักษะการทำงานอย่าง “ที่ปรึกษา” (Competency & Skills Matrix Hacking)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนำแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และปรากฎว่าองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นิยมนำเอาสมรรถนะ (Competency) และตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหา การพัฒนาและการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หลักสูตรนี้ มุ่งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะกับตารางทักษะการทำงาน และการฝึกจัดทำ และคำแนะนำกับงานมอบหมายระหว่างอบรม ที่จะนำไปต่อยอดกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรองท่านต่อไปได้

หมดทุกปัญหากับทุกโจทย์เรื่อง.....

ทำหรือไม่เคยทำ Competency หรือ Skills Matrix มาก่อน จึงทำไม่ถูก เริ่มต้นไม่ชัดเจน !!!

-ไปอบรมกับวิทยากรมาแล้ว ไปลงมือทำจริงไม่ได้ เพราะพอไปทำแล้ว ไม่มีใครบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ !!!

-องค์กรมีงบจำกัด จะว่าจ้างที่ปรึกษาก็ไม่ไหว แต่ก็ต้องทำCompetency หรือ Skills Matrix เอาไปใช้กับงาน HR !!!

-อยากทำ Competency หรือ Skills Matrix เอง เพราะจะได้ประสบการณ์และน่าจะได้รับอนุมัติมากกว่าจ้างที่ปรึกษา

โปรแกรมการพัฒนา 3 วันนี้ จะช่วยท่านได้เรียนรู้ในทางลึก ฝึกปฏิบัติ พร้อมมีที่ปรึกษาส่วนตัว คือ คำตอบ !!!

       -หัวหน้าหลายคน.....สั่งงานและผลักดันงานลูกน้อง “ไม่เป็น”

-ไม่ติดตามควบคุมงาน

-ไม่รู้จะใช้อำนาจปกครองลูกน้องอย่างไร

-เป็นแต่หัวหน้าแบบ “ใจดี” ที่สร้างผลงานไม่ได้ตามเป้า

นานวันเข้า ลูกน้องขาดความศรัทธา

ลูกน้องหมดโอกาสเติบโต และเสียความสัมพันธ์การทำงาน

หากเป็นปัญหาแบบนี้ หลักสูตรของเราช่วยท่านได้....

กลุ่มเป้าหมาย

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน

 Internal Consultant (ที่ปรึกษาภายในองค์กร)

วิธีการเรียนรู้

 บรรยายอย่างย่อและซักถาม

 อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 ฝึกปฏิบัติ และมอบหมายงาน

 ติดตามผลการทำงานจริงหลังอบรม

หัวข้อการเรียนรู้ วันที่ 1 พุธที่ 31 มีนาคม 2564

เจาะลึกสมรรถนะ (Competency)

+ ความสำคัญและคุณค่าของ Competency

 + ระบบมาตรฐาน ISO พูดถึง Competency ไว้อย่างไร ??

 + พื้นฐานของสมรรถนะ (Competency)

  - ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงาน

  - ความแตกต่างของความรู้ ทักษะและพฤติกรรมการทำงาน

      - ส่วนประกอบของ Competency

 + การปรับใช้สมรรถนะในการสรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

  - การใช้สมรรถนะเพื่อกำหนดคุณสมบัติของคนทำงานใน Job Description

  - ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์งานเพื่อกำหนด Competency พร้อมคำแนะนำ

  - การใช้สมรรถนะในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน พร้อมฝึกปฏิบัติและคำแนะนำ

 + การปรับใช้สมรรถนะในงานพัฒนาบุคลากร

  - การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา

  - การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap)

  - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)

 + การปรับใช้สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  - องค์ประกอบที่เหมาะสมของการประเมินผลงาน KPI + Competency

  - กรณีตัวอย่าง : การใช้สมรรถนะเพื่อการประเมินผลงาน

 + แนวทางการกำหนดระดับของสมรรถนะ (Competency Skills & Attributes Level)

 + แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดหลัก (Competency Skills & Attributes Key Actions)

 + ฝึกปฏิบัติ : ออกแบบ

  - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของสมรรถนะที่เป็นความรู้ ทักษะ (Knowledge/Skills)

  - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

 + ปัญหาของปรับใช้สมรรถนะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 เจาะลึกตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)

 + พื้นฐานของตารางทักษะ

  - ทบทวนความหมายและลักษณะของทักษะ

  - ตารางทักษะคืออะไร

  - รูปแบบของทักษะสำหรับจัดทำตารางทักษะ (Skills Type)

  - ทักษะ 2 แบบของการจัดทำตารางทักษะ

  - ทักษะผู้ปฏิบัติงานและทักษะเชิงการจัดทำ อีกสองแบบของทักษะที่ต้องทำ พร้อมทดสอบความเข้าใจ

      - ระดับทักษะ และตัวชี้วัดทักษะของ Skills Matrix

  - แนวทางการประเมินทักษะตามระดับทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติ

  - ขั้นตอนของการจัดทำตารางทักษะการทำงานในองค์กร

   + ฝึกปฏิบัติ : ออกแบบกรอบพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตามระดับของ Skills Matrix

 + ปัญหาของการปรับใช้ตารางทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 1

มอบหมายงานของวันที่ 1 (สำหรับใช้ในการเรียนรู้วันที่ 2)

ชี้แจงข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมมาใช้สำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป

หัวข้อการเรียนรู้ วันที่ 2 พุธที่ 31 มีนาคม 2564

การจัดทำตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model)

 + ทบทวนส่วนประกอบของสมรรถนะ (Competency Components)

        + ทบทวนแนวทางการกำหนดระดับของสมรรถนะ (Competency Skills & Attributes Level)

 + ทดสอบความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ

 + ฝึกปฏิบัติ (1) : ออกแบบ

  - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของความรู้/ทักษะ (Knowledge/Skills)

  - กรอบระดับสมรรถนะ (Competency Proficiency Level) ของพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ

 + ฝึกปฏิบัติ (2) : ออกแบบ

  - ตัวชี้วัดของสมรรถนะที่เป็นความรู้/ทักษะ (Knowledge/Skills)

  - ตัวชี้วัดของสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมการทำงาน (Attributes)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ -

 การจัดทำทักษะในตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)

 + ทบทวนส่วนประกอบของ Skills ในตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix)

        + ทบทวนแนวทางการกำหนดระดับ 4 ระดับ (Skills Level)

  - ทักษะที่ใช้กำลังกายเป็นหลักหรือทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills / Technical Skills)

  - ทักษะที่ใช้ความคิดเป็นหลัก หรือทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Soft Skills / People Skills)

  - ทักษะเชิงปฏิบัติ (Operational Skills)

  - ทักษะเชิงการจัดการ (Management Skills)

 + ทดสอบความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ

 + ฝึกปฏิบัติ (3) : ออกแบบ

  - ตัวชี้วัดทักษะที่ใช้กำลังกายเป็นหลักหรือทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills / Technical Skills)

  - ตัวชี้วัดทักษะที่ใช้ความคิดเป็นหลัก หรือทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น (Soft Skills / People Skills)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ

 + ฝึกปฏิบัติ (4) : ออกแบบ

  - ตัวชี้วัดทักษะเชิงปฏิบัติ (Operational Skills)

  - ตัวชี้วัดทักษะเชิงการจัดการ (Management Skills)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ

ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 2

มอบหมายงานของวันที่ 2 (สำหรับใช้ในการเรียนรู้วันที่ 3)

ชี้แจงข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมมาใช้สำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป

 หัวข้อการเรียนรู้ วันที่ 3 ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)

 + รูปแบบของการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) พร้อมตัวอย่าง

        + เครื่องมือและแนวทางการประเมินสมรรถนะ พร้อมตัวอย่าง

 + ฝึกปฏิบัติ (1) : ออกแบบ

  - วิธีการประเมินสมรรถนะ เน้นการทดสอบและการสัมภาษณ์

  - เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (Assessment Criteria)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ

 + การกำหนดข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนสมรรถนะ (Competency)

การประเมินทักษะ (Skills Assessment) ของตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) + เครื่องมือและแนวทางการประเมินสมรรถนะ พร้อมตัวอย่าง

 + ฝึกปฏิบัติ (2) : ออกแบบ

  - วิธีการประเมินทักษะ เน้นการทดสอบและการสัมภาษณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  - เกณฑ์การประเมินทักษะ (Skills Assessment Criteria)

  - Peer Feedback (แลกเปลี่ยน Feedback งานที่จัดทำระหว่างกัน)

  - Feedback ในชั้นเรียน และวิทยากรแนะนำ -

  + การเชื่อมโยงผลการประเมิน Skills Matrix ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาจากที่ได้เรียนรู้วันที่ 3 และแจ้งผลคะแนนการทดสอบ

 กำหนดการอบรม จัดที่โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร หรือโรงแรมอื่นตามแนวรถไฟฟ้า

วันที่หนึ่ง วันที่สอง วันที่สาม

พุธที่ 31 มีนาคม 2564 พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564ข้อมูลอื่นๆProgram พัฒนาเข้มข้น คุ้มกับ 2 เรื่องและฝึกปฏิบัติจริง 3 วัน


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 31 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha