ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Strategic planning and problem-solving tools)

เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาในการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Strategic planning and problem-solving tools)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการพัฒนาองค์กร เป็นการทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง ให้เจริญก้าวหน้าหรือดีกว่าเดิม เพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งระบบ โดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ

การพัฒนาองค์กร เกิดจากการผสมผสานระหว่างคนและสังคม (People and Social) โครงสร้าง (Structure) นวัตกรรม (Innovation) และงานของคนในองค์กรอย่างมีรูปแบบและคิดหาวิธีการที่เหมาะสมต่อองค์กรของตนเองได้ระบบงาน (Work System) ให้สอดคล้องกัน ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารองค์กร ผ่านเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีกลไกการควบคุมทิศทางที่แน่นอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกส่วนขององค์กรอย่างยั่งยืน การบริหารและการพัฒนาองค์กรถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แต่จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการทำให้ผู้ปฏิบัติ ทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายตามที่ผู้บริหารตั้งใจ ผู้บริหารยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จะต้องทำงานโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยงกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ท้าทาย เหล่านี้ ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์กร (เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส) โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคลแต่ให้พิจารณาที่ผลงานเป็นหลัก โดยเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสมัยใหม่ที่มีรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

· เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

· เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพและแก้ไขปัญหาสมัยใหม่

· เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

· เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

· เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม

1. องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Small group activity)

3. การใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่สามารถดึงศักยภาพของคนในองค์กร

4. ลักษณะปัญหาที่สำคัญในการทำงาน

4.1 กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ: สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Quantitative Data)

- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools แบบเดิมในการแก้ไขปัญหา

4.2 กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ: ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Qualitative Data)

- การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วมผ่านบัตรความคิด

1. แผนผังกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)

2. แผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram)

3. แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

4. แผนผังลูกศร (Arrow Diagram)

5. แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis)

5. แนวคิดการบริหารโครงการด้วยแนวคิด Agile, Scrum, Kanban cards

6. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

7. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story

8. เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 40 %

2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha