อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
กลยุทธ์การประเมินผลงานให้ตอบโจทย์ CEO ( Strategic Performance Appraisal )

กลยุทธ์การประเมินผลงานให้ตอบโจทย์ CEO ( Strategic Performance Appraisal )

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กรคือทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งหมายถึง มีกำไร เติบโต และยั่งยืน ดังนั้น ผู้นำทุกทุกระดับจึงต้องสามารถบริหารผลงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีทักษะในการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ทีมงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้นำในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ :

• เพื่อทำให้ผู้นำเข้าใจกระบวนการบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร

• เพื่อพัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

• เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาการฝึกอบรม :

• เครื่องมือในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจและคุณค่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร

• เหตุปัจจัย 4 อย่างซึ่งเป็นตัวกำหนดชะตาขององค์กรว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว

• กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้มีกำไร เติบโต และยั่งยืน

• กระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ CEO

• ความสัมพันธ์ของการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลงาน (BSC, PMS, KPI, และ OKR)

• การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ดีต่อใจพนักงานและตอบโจทย์ CEO

• การเชื่อมโยงเป้าหมายของคนและองค์กร เพื่อประสานพลังทั่วทั้งองค์กร

• การกำหนดวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานประจำปี

• การจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

• ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน (Performance Coaching)

• แนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคนและองค์กร

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.30 น.

วิทยากร : อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)

               - วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน และการพัฒนาผู้นำในธุรกิจบริการ

              - กรรมการผู้จัดการ บริษัท HERO Consulting จำกัดตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: PTS Training Solution(ptstraining.in.th)
  • ชื่อผู้ติดต่อ: อรัญญา
  • เบอร์มือถือ: 086 892-9330
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: ptstraining3@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: -

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ