อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สัมมนา Online : ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..?

สัมมนา Online : ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาด นายจ้างมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..?

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบการแก้ปัญหา กรณีพนักงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าจ้าง ลดค่าสวัสดิการพนักงานลง โดยให้พนักงานมีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดการใช้เทคนิคเพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือตามที่องค์กรกำหนดเป็นนโยบาย ต้องบริหาร, จัดการอย่างไร...

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ ต้องให้เหตุผลอย่างไร...ต้องแจ้งการเลิกจ้าง, ต้องจ่ายให้กับพนักงานตามสิทธิอย่างไร..ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

3. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิในการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน หรือในกรณีมีพนักงานฝ่าฝืนสัญญาจ้าง การปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน เมื่อนายจ้างพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะมีความผิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การบริหารงานเมื่อบุคลากรได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาด

1. ก่อนปฏิบัติงานลูกจ้างมีอาการคล้ายติดเชื้อโควิด-19 สอบถามพบว่าไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ นายจ้างให้ลูกจ้างกักตัว 14วัน (ไม่ให้เข้าทำงาน) นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะเป็นคำสั่งของนายจ้างที่ให้ลูกจ้างหยุดงาน (จะให้ลูกจ้างลาอะไร.?)

2. กรณีลูกจ้างถูกตรวจพบเชื้อ covid-19 นายจ้างต้องทำอย่างไร..ในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวตามกำหนดที่แพทย์สั่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะอะไร..? (จะให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาอะไร.?)

3. ในระหว่างที่นายจ้างสั่งให้กักตัว 14 วัน หรือในระหว่างที่ลูกจ้างเข้ารับการรักษาโรค covid-19 ตามเวลาที่แพทย์กำหนด ลูกจ้างจะรับสิทธิการว่างงานจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไร..?

4. กรณีภาครัฐกำหนดห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เมื่อพนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ากะเพื่อทำงานในกะดึก หรือเมื่อเลิกงานในกะบ่าย นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

5. กรณีภาครัฐประกาศให้จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ในเขตจังหวัดนั้นจะต้องถูกกักตัวเมื่อนายจ้าง ต้องให้พนักงานไปส่งสินค้าในจังหวัดนั้นต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการอย่างไร..?

6. เมื่อนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงาน ให้รับงานไปทำที่บ้าน การบริหารจัดการ, การจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

7. กรณีนายจ้างมีนโยบายลดค่าจ้างพนักงาน 20% ทุกตำแหน่งงาน ปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบริหาร, จัดการ และดำเนินการอย่างไร

8. นายจ้างให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง, เปลี่ยนเวลาทำงาน หรืองดการจ่ายสวัสดิการเป็นการชั่วคราว ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

9. กรณีนายจ้างมีนโยบายให้ลูกจ้างเข้าทำงานบ้าง, ให้ลูกจ้างหยุดงานบ้าง, No Work, No pay ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร.. ต้องให้เหตุผลต่อลูกจ้างอย่างไร... กรณีลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือ จะบริหารจัดการอย่างไร..?

10. กรณีลูกจ้างมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องเข้าไปในจังหวัดที่ต้องถูกกักตัวตามนโยบายของภาครัฐก่อนลูกจ้างจะเดินทาง ต้องจัดเตรียมเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..?

11. กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาโรค covid-19 และเสียชีวิต ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายของลูกจ้าง จะได้รับเงินจากนายจ้างและได้รับเงินจากหน่วยงานภาครัฐมีเงินอะไรบ้าง..?

12. นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นบางแผนก หรือบางส่วน เพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน, ปรับปรุงเครื่องจักรและจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ 75 ของค่าจ้างตามเวลาที่กำหนด การจัดทำเอกสารและรายชื่อพนักงานที่ให้หยุด นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

13. นายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจาก covid-19 ระบาดจนเกิดวิกฤตและเป็นเหตุสุดวิสัย กรณีนายจ้างให้หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ นายจ้างต้องให้เหตุผลอย่างไร...ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการว่างงานจากภาครัฐ อย่างไร..?

14. กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ให้ในระหว่างฟื้นฟูองค์กร ลูกจ้างจะรับสิทธิการว่างงานจากภาครัฐอย่างไร..?

15. กรณีลูกจ้าง, ได้กล่าวหา, ให้ร้ายเพื่อนร่วมงานว่า ติดเชื้อ covid-19 และได้โพสต์ข้อความลงทางสื่อโซเชียล เช่น Facebook, line ส่วนตัว, line กลุ่ม หรืออื่นๆ นายจ้างมีสิทธิลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับในการทำงานของนายจ้าง ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

16. กรณีลูกจ้างโพสต์ข้อความ, ด่าทอ, เสียดสี, ให้ร้ายนายจ้าง หรือผู้บริหาร ลงทางสื่อโซเชียลว่าไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ หรือไม่สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อ covid-19 ระบาดในองค์กรได้พนักงานจะมีความผิดอย่างไร.?

หมวด 2: การออกหนังสือเลิกจ้างเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องภายหลัง

17. เลิกจ้างเพราะเหตุนายจ้างได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโรค covid 19 ระบาด

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

18. เลิกจ้าง เพราะเหตุไม่มีงาน, ไม่มีรายได้ มีความจำเป็นต้อง ยุบสาขาต่างๆ หรือยุบหน่วยงาน

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

19. เลิกจ้าง เพราะเหตุให้ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนด (โครงการเกษียณงานก่อนกำหนด, จากกันด้วยดี)

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

20. เลิกจ้าง เพราะเหตุพนักงานหยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

21. เลิกจ้าง เพราะเหตุลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงาน (เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ)

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

22. เลิกจ้าง เพราะเหตุนายจ้างเปลี่ยนนายจ้างใหม่, เปลี่ยนนิติบุคคล

มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย

หมวด 3: การรับผิด กรณีมีการฝ่าฝืนสัญญาจ้าง

23. กรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างบอกรับลูกจ้างเข้าทำงาน เมื่อถึงวันทำงานแล้ว ลูกจ้างไม่มาทำงาน หรือเมื่อลูกจ้างมาทำงานแล้ว แต่นายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงาน 2 กรณีนี้ผู้ผิดสัญญาจะชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างอย่างไร..?

24. ทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงกับลูกจ้างที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (เป็นโมฆะ) เป็นการทำข้อตกลงอย่างไร..?

25. ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วมีการต่อสัญญาจ้างใหม่และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไปอีก ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย อะไรบ้าง..?

26. นายจ้าง หรือลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างต่อกัน กระทำให้มีผลทางกฎหมาย กระทำได้หลายวิธี มีกรณีใดบ้าง..?

27. กรณีลูกจ้างลาออกจากงานต่อผู้บังคับบัญชา และนายจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติในหนังสือลาออก การลาออกจะมีผลเมื่อใด..?

28. กรณียื่นหนังสือลาออกต่อนายจ้างแล้วปฏิบัติงานไปไม่ถึง30วันที่กำหนดไว้ในหนังสือลาออก ออกก่อนกำหนด และนายจ้างพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ลูกจ้างจะมีความผิด, จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อย่างไร..? (เพราะออกจากงานไปแล้ว)

29. กรณีลูกจ้างออกจากงาน, ลาออก, ถูกไล่ออกเพราะผิดวินัยร้ายแรง, เกษียณงานก่อนกำหนด, นายจ้างเลิกจ้างได้รับค่าชดเชย, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดพักผ่อนสะสม, วันลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

30. กรณีลูกจ้างออกจากงาน, ลาออก, ถูกไล่ออก, ขาดงานเกิน 3 วัน นายจ้างปลดออก, เกษียณงานก่อนกำหนด, สิ้นสุดสัญญาจ้าง, ไม่ผ่านการทดลองงาน, นายจ้างเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย, ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

31. กรณีลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, เงินประกันการทำงาน เงินกองทุนต่างๆ เพื่อนำมาชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้น ทำได้ไหม เพราะอะไร..?

32. เมื่อนายจ้างกำหนดไว้ในสัญญาจ้างและกำหนดไว้ในข้อบังคับในการทำงานว่า ระหว่างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง, ห้ามไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้า, ห้ามไปเปิดบริษัทฯ แข่ง, ห้ามไปถือหุ้นกับคู่แข่งทางการค้า เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อย่างไร..?

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

· ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 2021 09:00 - 12:00 น. Onilne

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0138
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 30
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Knctrainingcenter
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ