อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ the professional trainer

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ the professional trainer

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม

สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่จะต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากร

วิทยากร อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย workshop

เนื้อหาหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร

    บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของวิทยากรที่ดี

    บุคลิกภาพอย่างไร...ได้ใจคนเรียน

    เทคนิค SOFTEN หัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากร

    ทำความเข้าใจความแตกต่างของคนเรียนในแต่ละกลุ่ม-ประเภท-บุคลิกภาพ-วัย และ ลักษณะงาน

วางแผนการสอน

    การออกแบบหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กิจกรรม เกม และกำหนดสัดส่วนเวลาให้เหมาะสมกับเรื่อจะสอนและผู้เรียน

    เทคนิคการเตรียมเนื้อหาเพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ

          เนื้อหาหลัก (content) , เนื้อหารอง - บริบท (context)

          วิธีการเรียบเรียง และจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาให้เชื่อมโยงและน่าสนใจ  ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาก่อนสอนด้วยหลัก 4C1A

    การสอนด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ... PROFIT method

    การจัดทำแผนการสอน – คู่มือการสอน (lesson plan)

เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ

    การบรรยาย (lecture) , กลุ่มกิจกรรม (group activity) , ทักษะ-ฝึกปฏิบัติ (skill workshop) ,

    กลุ่มสัมพันธ์ (team identity) , กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking)

    ตัวอย่างกิจกรรม เกม ที่ใช้

การใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน

    การทำ slide – PowerPoint presentation ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

    เทคนิคการใช้ script การสอน , บอร์ด , flipchart , เอกสาร และ visual aid ต่างๆ

เทคนิคการถ่ายทอดและจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการสอนที่ได้ผล

    10 เคล็ดลับการสอนผู้ใหญ่

    เทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม

    การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม

    คุณภาพแห่งการใช้เสียง , คำพูด , จังหวะ และรูปแบบภาษาที่เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน

    ภาษาท่าทางที่เหมาะสม : สายตา การยืน การเดิน เคลื่อนไหวร่างกาย มือ ที่สร้างความหมาย

    การตอบคำถาม ให้คำแนะนำ feedback อย่างสร้างสรรค์

    ถามคำถามผู้เรียนอย่างไร ไม่ให้เกิดความเครียด

การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจากผู้เรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การติดตามประเมินผล ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


การฝึกทักษะการสอนรายบุคคล / กลุ่มย่อย workshop

Ws1 ฝึกเขียนแผน คู่มือการสอน

Ws1 ฝึกการทำสื่อนำเสนอด้วย powerpoint

Ws3 ฝึกทักษะการสอน การถ่ายทอดรูปแบบต่างๆ


วันศุกร์ที่ 13 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK (ถ.รัชดาภิเษก)

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 6,800 บาท [ บวก VAT 7% = 7,062 บาท ] ราคาสมาชิก 6,000 บาท [ บวก VAT 7% = 6,420 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36851

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097

e-mail : info2@trainingbymotiva.com

id line : @trainingbymotiva

www.trainingbymotiva.com

สถาบันฝึกอบรมโมติวาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2020 - เสาร์ที่ 14 มี.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. my hotel CMYK

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
  • ชื่อผู้ติดต่อ: พรประภา
  • เบอร์มือถือ: 065 884-9097
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 028827519
  • อีเมลล์: info2@trainingbymotiva.com
  • เว็บไซต์: http://www.trainingbymotiva.com
  • Line Id: @trainingbymotiva

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha