สัมมนา online หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบด้วย Logical and Critical Thinking

สัมมนา online หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบด้วย Logical and Critical Thinking

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

1.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

2. ลูกค้าต้องการอะไรในปัจจุบันของงานบริการ

3.การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

4.กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

5.ความสำคัญของการพัฒนาความคิดในการทำงาน

6.ลักษณะของ Logical & Critical Thinking

7.องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความคิดทั้งสองแบบ

8.เทคนิคสำคัญที่ทำให้เกิดความคิด Logical & Critical Thinking

9.การประยุกต์ความคิดไปใช้ในงานและพัฒนาองค์กร

- การคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

- การแตกประเด็นความคิดด้วย Mind map

- การจัดระบบผังความคิด (Affinity Diagram)

- การวางแผนวิธีการทำงานด้วยแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

- การคิดแบบเป็นขั้นตอนด้วยแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Relation Diagram)ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 5 ต.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. online ผ่าน Program Zoom ได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ