หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ Systematic Approach to Problem Solving Decision Making

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ Systematic Approach to Problem Solving Decision Making

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม“วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ”

          ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้จึงมุ่งเน้นให้ ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

Key Contents

♟ ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

♟ ความหมายของคำว่า “ปัญหา”

♟ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

        • การวิเคราะห์ปัญหา

             - เครื่องมือการหาปัญหา

             - เครื่องมือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

             - การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง (Statement of Problem)

        • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

             - การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

        • การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

             - หลักการหาข้อมูลแบบ 3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu

             - การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

        • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

             - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming

             - การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

             - การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

        • การติดตามผลและประเมินผล

♟ เทคนิค SOLUTION การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง

♟ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

        • การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ

        • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ

♟ กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

♟ กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิค SOLUTION กับงานจริง

Key Benefits

1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจของคน

วิทยากร

อ.สุรเจต เกิดศุข


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 20 ต.ค. 2021 08:30 - 16:00 น. Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศุภิสรา โนอ๊วบ
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมล: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/348/systematic-approach-to-problem-solving-amp-decision-
  • LINE Id: @strategiccenter