อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน People Management and Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน People Management and Working Plan for Manager

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม"เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

         หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

Key Contents

♟ หลักพื้นฐานรู้เขา-รู้เรา (หัวหน้างานรู้จักตนเองและรู้จักลูกน้อง)

- การเข้าใจบุคลิกภาพ (Understanding Personality)

- การเข้าใจหลักการจูงใจ (Motivating)

- การเข้าใจหลักการเรียนรู้ (Learning)

- การเข้าใจหลักการปรับพฤติกรรม (Understanding Behavioral Modification)

- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

- การใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

♟ หลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน เพื่อเตรียมการวางแผน

- การระบุวัตถุประสงค์ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ (Job Objectives Identification)

- การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)

- การระบุผลงานหลักของพนักงานรายบุคคล (Critical Success Factors Identification)

- การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย (Planning and Prioritizing)

- การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART (Personal Objective Setting)

♟ แนวทางการวางแผนบริหารคน

- แผนการการกระจายงานและการเอื้ออำนาจ (Delegation and Empowerment)

- แผนการควบคุมและการติดตามงาน (Following Up)

♟ เทคนิคการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

- การประเมินสมรรถนะการทำงานเพื่อการพัฒนา (Assessing and Developing Competency)

- วิธีการจัดการกับพนักงานประเภทต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงานสูงสุด

(How to Manage People for High Performance)

- การให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานเชิงบวกและเชิงลบ

(Giving Positive and Negative Performance Feedback)

- การให้คำแนะนำงานเพื่อปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์

(Constructive Suggestion for Performance Improvement)

♟ การกำหนดแผนการพัฒนาคน

- แผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

- ทักษะ รูปแบบ และ กระบวนการการให้คำปรึกษา (Counseling)

- ทักษะ รูปแบบ การโค้ชงาน (Coaching)

Key Benefits

1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ คนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล

4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

ผู้จัดอบรม

ดร. บดี ตรีสุคนธ์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ดร. บดี ตรีสุคนธ์
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ศุภิสรา โนอ๊วบ
  • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: public@sbdc.co.th
  • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/285/people-management-amp-working-plan-for-manager/
  • Line Id: @strategiccenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha