อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
Public Training : ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Requirement - Internal Audit

Public Training : ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Requirement - Internal Audit

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้ สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit นี้จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละกระบวนการได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและบรรลุผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Requirement of ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร เทคนิคการพิจารณาออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR/PARการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการและคณะทำงาน

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ), จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน

3. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา การตีความข้อกำหนด และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2. นำเสนอตัวอย่างและรูปแบบแนวทางปฏิบัติจริง และกรณีศึกษา

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบตามมาตรฐานสากล

· ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทที่ 2: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

· หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

· การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· เคล็ดลับในการควบรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

ข้อกำหนด 4. บริบทขององค์กร

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก

· การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

· การวิเคราะห์ SWOT

ข้อกำหนด 5. ความเป็นผู้นำ

· การจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

· การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 6. การวางแผน

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

· การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

· การพิจารณาสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 7. สนับสนุน

· การประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร

· การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก

· การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา

· เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ

ข้อกำหนด 8. ปฏิบัติการ

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การควบคุมการปฏิบัติงาน

· การพิจารณาและจัดทำทะเบียนกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลงและพันธะสัญญา

· การกำหนดมาตรการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับเหมาภายนอก

· การเตรียมความพร้อมและตอบสนองกับสภาวะฉุกเฉิน

ข้อกำหนด 9. ประเมินสมรรถนะ

· การตรวจวัดตามเกณฑ์ KPI ของกระบวนการ EMP

· การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

· การตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินผลการลดความเสี่ยงและอันตราย

· การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำ เสียง ความร้อน ควัน, แสงสว่าง

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา

ข้อกำหนด 10. การปรับปรุง

· การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

· การแก้ไข การป้องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 4: การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

· การวางแผนการตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

· คุณสมบัติของผู้ที่จะทำการตรวจติดตามภายใน

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists

· เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายในแต่ละกระบวนการ

· สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการพิจารณาออกใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR/PAR

· เทคนิคการแก้ไขป้องกัน CAR/PAR และการปิด CAR/PAR

· วิธีการสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

บทที่ 5: การทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· สิ่งที่ต้องนำเข้ามารายงานในการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

· วิธีการดำเนินการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหารตามระบบ

บทที่ 6: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอกสำหรับการควบรวมระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

· สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการรับการตรวจสอบจากภายนอก

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 1 มิ.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ