อังคารที่ 16 ส.ค. 2022
การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action

การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน และคุณภาพของงาน Coaching for High Leader Performance in action

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ เพื่อให้ได้มาถึงการบรรลุเป้าหมายของผู้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ และทักษะที่กล่าวมาก็คือ การสอนงาน (Coaching) ซึ่งถ้าสอนงานดีก็จะทำให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน เรียนรู้ถึงกระบวนการที่มาของการสอนงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ การจัดเตรียมการทำแผนการสอนงาน วิธีการหรือรูปแบบการสอนงานที่ใช้กับสถานการณ์ใด กลุ่มเป้าหมายใด บทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เทคนิคการสอนงานแบบตัวต่อตัวหรือสอนในหน้างาน (on the job training) ทั้งระบบที่เป็นที่มา มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้สอนงานหรือหัวหน้างานควรทำความเข้าใจ และเพิ่มทักษะให้มาก เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการสอนงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

- มีทักษะในการสอนงาน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี

- สามารถวางแผน สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- ได้เรียนรู้ว่าผู้สอนงานหรือโค้ชที่ดีควรมีบทบาทหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

- เป็นผู้สอนงาน หรือโค้ชที่ใช้หลักการบริหารในเชิงจิตวิทยาในการสอนงานเพื่อโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- รู้เทคนิคการสอนหน้างาน แบบตัวต่อตัวแบบ (OJT) ได้อย่างมีความชำนาญ

- เพื่อให้รู้ถึงการสร้างสภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานทั้งระบบ

หัวข้อการอบรม 09.00-16.00 น.

- ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน

- การสื่อสาร และกระบวนการสื่อสารที่มีผลต่อการสอนงาน

**Workshop : Coaching in Action Problem

- ถอดรหัส ที่มาของคำว่าการสอนงานอย่างละเอียด

- จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการสอนงาน

- ประเภท และรูปแบบของการสอนงาน

- คุณสมบัติที่มาซึ่งคุณภาพของผู้สอนงานหรือโค้ช

- ความพร้อมก่อนการสอนงานของผู้สอนงานหรือโค้ช

**Workshop : Coaching in Action Testing

- หลักการสอนงาน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสอนงานทั้งระบบ

- การสอนงานแบบหน้างาน (OJT) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

- สอนงานแบบหน้างาน (OJT) กับใคร และใช้ กับสถานการณ์ใด

- เคล็ดลับการสอนงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

**Workshop : การสอนงานในแต่ละระดับ (Case Study)

- จิตวิทยาการสอนงานแบบเป็นพี่เลี้ยง และการลดแรงกดดันเมื่อแรกพบ

**Workshop : Coaching in Action Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างานทุกระดับที่กำลังจะเป็นหัวหน้าหรือที่เป็นหัวหน้างาน

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ระยะเวลา 1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 25 ก.ค. 2022 09:00 - 16:00 น. สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online ผ่าน Program Zoom

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 089 606 0444
  • อีเมลล์: tananan.khongka@hotmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ