Public Training : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19

รายละเอียด Public Training : กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานธรรมดาถึงผู้บริหาร ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กรเกิดจากการไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน แม้กระทั่งนักกฎหมายหลายคน ยังตีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง

หัวหน้างาน ซึ่งต้องบริหารจัดการ บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่ และอย่างไรเป็นการเลิกจ้าง เลิกจ้างเป็นธรรม และเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่างกันอย่างไร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4. เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

5. เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชา ลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้าง

2. ความหมายของการจ้างงาน สัญญาจ้างต้องทำเป็นเอกสารหรือไม่

3. สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ ต่างกันอย่างไร

4. ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีผลบังคับใช้ เสมอไปหรือไม่

5. สวัสดิการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คืออะไร

6. ความหมายของคำว่าค่าจ้าง และสวัสดิการ ต่างกันอย่างไร

7. นายจ้าง มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง ได้หรือไม่

8. วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร

9. จัดวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างไร ไม่ให้มีปัญหา

10. พนักงานระดับใด ไม่มีสิทธิได้ค่าทำงานล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

11. ลูกจ้าง ต้องให้ความยินยอมก่อนทำงานล่วงเวลาทุกครั้งเสมอไป หรือไม่

12. องค์ประกอบของหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

14. ถาม-ตอบ

รูปแบบการสัมมนา - บรรยาย - นำเสนอกรณีศึกษา

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 3 ก.ย. 2022 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2208-0076
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 193
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • LINE Id: Knctraining