ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผลข้อมูลอื่นๆส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

 ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

 ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

 ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

2. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

 INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

3. ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร

 ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

 ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”

ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

 อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

 เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

 รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

 การออกความคิด (Concept)

 การกำหนดกระบวนการ (Process)

 การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

3. ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

 ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

 กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

 การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

   ศิลปะ “ART” A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

 R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

                        ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

                                T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 22 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Hrdzentertraining
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • Line Id: hrdzenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

สัมมนา Online : HR as Coach and Facilitator...

สัมมนา Online : HR as Coach and Facilitator...

จ ที่ 29 พ.ย. 21
Online
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
HRD for New HRD Staff

HRD for New HRD Staff

ศ ที่ 14 ก.ย. 18
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...