ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

HOW TO LEAD TEAM : Supervisory Skill and Performance Management

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการนำทีม เสริมสร้างทักษะการเป็นหัวหน้างานและบริหารผลงาน

พบกันที่ โรงแรม สวิสโฮเต็ล แบงค็อก รัชดา (พร้อมรับเอกสาร)

อังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

ที่ทำให้ทราบถึงแนวคิดการบริหารทีมและบริหารผลงาน”


หลักการและเหตุผล

       เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี


Key Contents

♟ศิลปะการบริหารจัดการ

    เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่านกรณีศึกษา เข้าใจความต้องการและความคาดหวังในการทำงาน การสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองเป้าหมาย การสร้างความสำเร็จในการบริหารงานซึ่งเกิดจากการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่า แนวคิดในการวางแผนและการควบคุมงานให้ประสบความสำเร็จ

          • การบริหารองค์กรและกลไกการทำงานขององค์กร

             - การทำงานที่เป็นระบบเป็นอย่างไร

             - อะไรคือเหตุผลที่ลูกค้าต้องเลือกเรา

             - การวางแผน

                 + การกำหนดเป้าหมายที่ดี

                 + การวางแผนการดำเนินการ

          • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

             - การระบุความผิดปกติ ความเสี่ยง และปัญหา

             - การจัดสำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา

             - การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา

             - การวางแผนการแก้ปัญหาและปรับปรุงผลการดำเนินงาน

          • เครื่องมือในการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

             - Pareto diagram

             - 5W1H + Ichikawa diagram

♟ ศิลปะการนำองค์กร

   เรียนรู้ถึงคำว่า "ผู้นำหรือหัวหน้างานที่แท้จริง" ควรมีบทบาทอย่างไร โดยเริ่มต้นจากตนเอง ทำยังไงให้ทีมอยากทำตามด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจ ผ่านทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ(FIA), อิทธิบาท 4, กลยุทธ์การสื่อสารที่ดี เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจ

          • การนำทีมให้ดำเนินการตามแผนงาน

             - การนำทีม

             - การสร้างแรงจูงใจ

             - การสื่อสาร

             - การมอบหมายงาน

             - ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ

             - การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

          • การควบคุมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

             - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

             - เทคนิคการระดมสมอง

             - การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงาน

          • เครื่องมือในการนำองค์กร และการปรับปรุงการดำเนินงาน

             - GEMBA GENBUTSU

             - KAIZEN

             - PDCA -TQM


Key Benefits

 1. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 2. เรียนรู้ถึงศาสตร์และศิลปะการบริหารจัดการ ศิลปะการนำองค์กร ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 3. สามารถเข้าใจเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไป
 5. สามารถนำเครื่องมือหัวหน้างานยุคใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล


วิทยากร

คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์

 • วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
 • โครงการการจัดการกระบวนการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link :https://sbdc.co.th/public-training-calendar/779/how-to-lead-team-supervisory-skill-and-performance-management/


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 25 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. สถานที่ : Onsite โรงแรม Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/779/how-to-lead-team-supervisory-skill-and-performance-m
 • Line Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ