ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
 หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 22 --Risk Management รุ่นที่ 22

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 22 --Risk Management รุ่นที่ 22

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 22 (Risk Management รุ่นที่ 22)


หลักการและเหตุผล

    ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อย่างไรก็ดี "ความเสี่ยง" มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า "ความเสี่ยง" แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงองค์กร" เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรมได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับ ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ


วันที่จัดงาน:

วันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)

อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.

และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM


หัวข้อการอบรม

1. การบริหารความเสี่ยงองค์กร

(Enterprise Risk Management)

2. การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

(Strategic Risk Management)

3. ว่าด้วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

(Economic Risk)

4. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง

(Corporate Governance)

5. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

(Financial Risk Management)

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Enhancement) สำหรับองค์กร

(Risk Management Workshop: How to enhance Corporate Value)


ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3KwekOL

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3YZk2gj


!! รับจำนวนจำกัด !!

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร, นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ


วิทยากร

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบริหารกลุยทธ์ ความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการลงทุน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อ.พินิดา ปาลิกานนท์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 & GRC


ข้อมูลอื่นๆจัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 25 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
2 อังคารที่ 28 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
3 พุธที่ 29 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
4 เสาร์ที่ 1 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
5 อังคารที่ 4 เม.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
6 พุธที่ 5 เม.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
7 เสาร์ที่ 8 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2303-0003
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 63
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: บริหาร, หลักสูตร จุฬา, อบรม จุฬา, certificate, บริหาร ธุรกิจ จุฬา, บริหาร ความเสี่ยง จุฬา, หลักสูตร การ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร, risk management, หลักสูตร วุฒิบัตร, การ บริหาร ความเสี่ยง องค์กร, หลักสูตร risk management, หลักสูตร การ บริหาร ความเสี่ยง จุฬา, การ จัดการ ความ เสี่ยง ใน องค์กร

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
 • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-2186237
 • อีเมลล์: chulalearn@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.campaigntraining.net/course_detail/76/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B
 • Line Id: @cu_learn