หลักสูตรฝึกอบรม : Logical and Systems Thinking

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : Logical and Systems Thinking

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมLogical & Systems Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ


เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"พัฒนาระบบคิดผ่านเครื่องมือที่สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"


หลักการและเหตุผล

ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือ มองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

ทั้งนี้ การคิดเชิงระบบที่ดี จะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูล และพัฒนาผลิตผลทางความคิด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหลักสูตรหลักคิดเพื่อความสําเร็จนี้ จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป


Key Contents

♟ ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

          ท่านจะได้เข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์กับความคิดมากขึ้น รวมทั้งโครงสร้างและหลักการทำงานของสมอง ตลอดจนหน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งประกอบด้วย

          - การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด

          - ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

          - 5 ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ผลประโยชน์ของตนเอง ความเคยชิน อารมณ์ การชี้แนะ

♟ รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & Systems Thinking

          ท่านจะได้ความเข้าใจในการคิดในแบบ Logical Thinking และ Systems Thinking ว่าคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? และมีขั้นตอนของการคิดอย่างมีเหตุผล การหาความเป็นไปได้ ได้อย่างไร? รวมถึงประโยชน์ของ Logical Thinking และ Systems Thinking ตลอดจนอุปสรรคที่มีผลต่อการคิดเชิงเหตุผลที่อาจผิดพลาดได้ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหา ตัดสินใจได้อย่างตรงจุดและถูกต้องมากที่สุดตามสถานการณ์นั้น ๆ ได้

♟ แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & Systems Thinking

          ท่านจะสามารถกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถแตกความคิดที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยเทคนิคง่าย ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นสมองให้ฝึกคิดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการคิดเพื่อจะจัดลำดับของงาน จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการฝึกคิดนอกกรอบ

♟ การนำ Logical & Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

          ท่านสามารถนำการคิดในแบบ Logical Thinking และ Systems Thinking ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมินปัญหา และแนวทางการเลือกปัญหาแต่ละปัญหามาแก้ไข โดยใช้เทคนิคที่ได้รับระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


Key Benefits

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน


วิทยากร

คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

ประสบการณ์การทำงาน

- Vice President (ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ) ธนาคารกสิกรไทย

- Training Development Specialist (in dtac academy), DTAC

- IT Specialist Manager True Move Co,Ltd.

- Siam Wilson Learning Performance Consultant Mgr.

ประวัติการศึกษา

- Mini MBA Certificate from Faculty Business Administration, Chulalongkorn University

- Bachelor of Science, Major Computer Science, Chulalongkorn University


ข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825
Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/787/logical-amp-systems-thinking/

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 30 พ.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. @ Zoom : Online Virtual Class Training

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0007
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 297
 • หมวดหมู่: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: หลักสูตร การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ, หลักสูตร แก้ปัญหา ตัดสินใจ, อบรม แก้ปัญหา ตัดสินใจ, หลักสูตร ผู้ บริหาร, อบรม ผู้บริหาร, หลักสูตร Logic, หลักสูตร Thinking

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/787/logical-amp-systems-thinking/
 • LINE Id: @strategiccenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ