กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Leadership Development อบรม 26 มิ.ย. 66

รายละเอียด กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ Modern Leadership Development อบรม 26 มิ.ย. 66

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมกลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่

(Modern Leadership Development)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

26 มิถุนายน 2566

09.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 ในยุคสมัยใหม่ เช่นนี้ “ภาวะผู้นำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน้างาน ที่ส่วนใหญ่มักจะยังขาดทักษะจำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง การสื่อสารให้ทรงพลัง การสั่งงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้น

 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่จำเป็นต้องมี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ให้ทรงพลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้ได้งานด้วย 4 เครื่องมือการบริหารงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 ภาวะผู้นำกับคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องมี !!!

1. บทบาทหน้าที่จำเป็นของผู้นำสมัยใหม่

2. คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้นำสมัยใหม่ต้องมี !!!

3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ

• ฝึกนำ

• ฝึกคิด

• ฝึกทำ

Module 2 ภาวะผู้นำกับการสื่อสารในงาน

5. กระบวนการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างผลสำเร็จงาน

• ถูกคน

• ถูกเวลา

• ครบถ้วน

• ทบทวน

6. เสริมทักษะการฟังเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง

• ฟังอย่างมีสติ

• ฟังให้เข้าใจ

• ฟังให้สมบูรณ์

• ฟังแล้วคิดและวิเคราะห์

• ฟังแล้วต้องสรุปได้

7. เสริมทักษะการพูดเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ทรงพลัง

• พูดอย่างเข้าใจถึงแก่น

• พูดอย่างทรงพลัง

• พูดอย่างมีเหตุ มีผล

• พูดแล้วสร้างสัมพันธ์

8. กิจกรรม Workshop เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง

Module 3 ภาวะผู้นำกับ 4 เครื่องมือในการบริหารคนให้ได้งาน

9. การใช้ 4 เครื่องใช้การบริหารคนให้ได้งาน

• การสั่งงาน หมอบหมายงาน

• การสอนงาน

• การติดตามงาน

• การประเมินผลงาน

10. กิจกรรม Role Play ฝึกปฏิบัติการบริหารงานด้วย 4 เครื่องมือ

Module 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารคน

11. การสร้างความสุขในการทำงาน

12. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

13. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

14. ถาม – ตอบข้อมูลอื่นๆ
ประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท
จากราคาปกติ ท่านละ 3,900 บาท ใช้ได้ทุกหลักสูตร!!!
วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร
2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0020
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 268
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ, การพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง, เทคนิควิธีการจูงใจลูกน้อง , การสื่อสารกับภาวะผู้นำ

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp