พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่ อบรม 30 พ.ค. 66

รายละเอียด พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่ อบรม 30 พ.ค. 66

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมพนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

เลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย

30 พฤษภาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 ในการทำงานในองค์กรนั้นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จคือ ตำแหน่ง "Admin" เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่ง Admin ที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้องค์กรไมสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน Admin ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพนักงาน Admin ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอด Admin เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทำงาน ทักษะการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา อันจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่

2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.ครบเครื่องเรื่องระบบการทำงานของ Admin อย่างมืออาชีพ

• บทบาทหน้าที่และความสำคัญของสายงานธุรการ

• การกำหนดขอบเขตความรับผดชอบในสายงานธุรการ

• เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ

• เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทำงานหลากหลายให้สำเร็จในเวลาใกล้กัน

2.การพัฒนาตนเอง

• คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงานธุรการ

• มาตรฐานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

• การสร้างความประทับใจ

• การพัฒนาบุคลิกภาพ

• การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่

• ด้านสำนักงาน

• การจัดระเบียบงาน

• เอกสาร-ระบบรายงาน

• การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร

• การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธีการแก้ปัญหา

• ฝึกปฏิบัติ: วิเคราะห์ระบบงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 30 พ.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
  • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
  • อีเมล: hipotraining@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
  • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ