อบรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ 27 พ.ย. 66

รายละเอียด อบรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ 27 พ.ย. 66

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management)

หลักการและเหตุผล

การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งวัสดุให้ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในคลังสินค้าวัสดุก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้ และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้าวัสดุ การจัดการคลังสินค้าวัดสุจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน รวมถึงการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุ (Spare Part Inventory Control) ซึ่งต้นทุนสินค้าคงคลังวัสดุเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังวัสดุให้ต่ำอย่างเหมาะสม และเพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะคลังสินค้าวัสดุ (Spare Part) และสามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้าวัสดุได้

2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุจำนวนมาก

3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าประเภทวัสดุในคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังวัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. สามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังวัสดุได้ทันเวลาและอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเก็บสินค้าวัสดุได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า

6. เพื่อลดเวลา Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด


หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00-16.00 น.

1. หลักการพื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

   - ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลัง

   - ระบบการบริหารคลังสินค้ากับบริหารสินค้าคงคลัง

   - ประเภทของสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุ อุปกรณ์

   - การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2. การวิเคราะห์ความสำคัญของสินค้าคงคลังวัสดุ

   - การวิเคราะห์สินค้าคงคลังวัสดุด้วยแนวคิด ABC Analysis

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้ (FSN Analysis)

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามมูลค่าราคา (HML Analysis)  

   - การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามระยะเวลาในการส่งมอบ (SDE Analysis)

3. การวางแผน ควบคุม และการคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

    - การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อซ้ำ (Re-Order Point: ROP) และการคำนวณ

    - การคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) และข้อจำกัด

    - สินค้าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) และปริมาณที่เหมาะสม

    - วิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การประเมินความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง

    - ดัชนีชี้วัดการดำเนินงานการบริหารสินค้าคงคลัง (KPIs) และการวิเคราะห์

    - กรณ๊ศึกษาการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง


วิธีการสัมมนา  

การบรรยาย การให้คำปรึกษา  และร่วมอภิปราย


กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้าวัสดุ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกร


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
 • ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
 • MBA Logistics Management


วันเวลา สถานที่

27 พฤศจิกายน 2566 09.00 – 16.00 น.

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 27 พ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนุ่น
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

Online Training : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ...

Online Training : 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ...

ศ ที่ 26 ส.ค. 22
Onilne
บริษัท เคเอ็นซี เทรน...
หลักสูตร Wine Lovers

หลักสูตร Wine Lovers

ส ที่ 10 ก.ย. 22
วิทยาลัยดุสิตธานี ...
วิทยาลัยดุสิตธานี...