หลักสูตรฝึกอบรม : Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

รายละเอียด หลักสูตรฝึกอบรม : Advance Sale Skills: 7 Steps to Success

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมAdvance Sale Skills: 7 Steps to Success หลักสูตรฝึกอบรม : 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง


เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"ขายอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ได้ทั้งยอดขายและความสัมพันธ์"


หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การขายสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าตัดสินซื้อหรือใช้บริการ เป็นไปได้ยากขึ้น และที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักขายประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพ โดยเน้นให้เกิดทักษะและเทคนิค ที่ส่งเสริมให้ผู้ขายเข้าใจและใช้กลยุทธ์การขายโน้มน้าวจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการและเทคนิคการขาย ผ่าน 7 Advance Sale Steps to success เริ่มด้วยเข้าใจมุมมองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ (Customer Centric) สามารถวิเคราะห์วางแผนการขายให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Sale Persona) ด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเปิดการขาย ค้นหาความต้องการให้ตรงใจ และโน้มน้าวนำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านเทคนิคการตอบคำถามและขจัดข้อโต้แย้งในการขาย นำเข้าสู่การปิดการขายด้วยการตอกย้ำความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่างๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการขาย และสร้างยอดขาย ความน่าเชื่อถือ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรยิ่งขึ้น


Key Contents

Step 1: Sale Attitude & Customer Insight

มุมมองและทัศนคติต่อการขาย ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า (Customer Centric Expectation)

 • มุมมองการขายเชิงบวก เพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
 • ลูกค้าของคุณคือใคร ? คาดหวังอย่างไรถึงพึงพอใจและตัดสินใจซื้อ
 • ความคาดหวังลูกค้ายุคใหม่ ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการ (5C Expectations)
 • เทคนิคการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกันในการติดต่อซื้อสินค้า (Customer Generation)
 • เทคนิคการนำเสนอขายและสร้างสัมพันธ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น (Customer Generation Difference :Product Service Difference)


Step 2: Sale Persona Planner

การวิเคราะห์เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการขาย ด้วย Sale Persona

 • การวิเคราะห์วางแผนการขายเพื่อสร้างยอดขายและสัมพันธ์
 • เทคนิคการวางแผนก่อนการขายด้วย Sale Persona Planner


Step 3: Relating Skills : Opening (การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปิดการขาย)

“ถ้าคนขายไม่ใช่ คนซื้อไม่ชอบ ก็ไม่ซื้อ”

 • สร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อ การนัดหมาย และการเข้าพบลูกค้า
 • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขาย (Trust)
 • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ขายในการสร้างสัมพันธ์ทั้งท่าทาง คำพูด น้ำเสียงเชิงบวก (Sale Personality)


Step 4: Discovering Skills (การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ)

“ลูกค้าจ่ายเงินซื้อด้วยเหตุผลการซื้อของเขาเสมอ ค้นหาให้เจอ ก่อนนำเสนอสินค้า”

 • เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า (Have: Want Analysis)
 • การตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่การปิดการขายเป็นระยะ
 • การฟังเพื่อจับประเด็น การสรุปความเข้าใจเพื่อนำเสนอ


Step 5: Advocating Skills (การนำเสนอโน้มน้าวใจด้วยคุณค่าสินค้าที่ตรงใจ)

“ลูกค้าซื้อด้วยเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของเรา นำเสนอโน้มน้าวด้วยคุณค่าบนเหตุผลของเขา เราถึงจะขายได้”

 • รู้คุณค่าที่ตรงความต้องการลูกค้า (Bring Benefit)
 • เทคนิคการนำเสนอคุณค่าสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Value Selling)
 • วิธีการนำเสนอแบบโน้มน้าวใจด้วย Benefit และคำพูดที่ตรงความต้องการ (PBF)


Step 6: Handling Objection Skills (การตอบคำถาม ขจัดข้อโต้แย้งระหว่างการขาย)

“ข้อโต้แย้ง ไม่ใช่ข้อโต้เถียง ตอบอย่างไร ให้ได้ใจ ได้ยอดขาย”

 • เข้าใจและเรียนรู้ถึงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการขาย
 • วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้งและตอบคำถามสร้างความมั่นใจ
 • จับสัญญาณการซื้อเพื่อทดลองปิดการขาย (Buying Signal)


Step 7: Closing & Service for Supporting (การปิดการขาย สร้างความเชื่อมั่นหลังการขาย)

“หลังการขายถ้าไม่ประทับใจ ก็ซื้อหรือใช้ครั้งเดียว แล้วบอกต่อ”

 • เทคนิคการปิดการขาย ตอกย้ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการซื้อ (Closing Sale)
 • สร้างสัมพันธภาพก่อนจาก เพื่อเปิดโอกาสสู่การขายครั้งต่อไป
 • กระบวนการบริการหลังการขายที่สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจ


Key Benefits

 1. เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติต่อการขายแบบมืออาชีพ ผ่านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ขายอย่างไร ? ให้ตรงใจลูกค้า
 2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์วางแผนการขาย ปรับวิธีการนำเสนอขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เรียนรู้กระบวนการผ่านกลยุทธ์และเทคนิคการขายด้วย 7 Advance Sale Steps to success
 4. เข้าใจและฝึกใช้ทักษะการขายและสามารถนำแนวทางการขายแบบที่ปรึกษามืออาชีพไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มยอดขาย


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/834/advance-sale-skills-7-steps-to-success/


ข้อมูลอื่นๆวิทยากร
อ.ธวัชชัย โพธาคำ
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำของภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาภาวะผู้นำ

ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 15 พ.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissotel le concorde ถ.รัชดา

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: www.sbdc.co.th
 • LINE Id: @strategiccenter