เทคนิคการสอนงานแบบ OJT  สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

รายละเอียด เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน (On-the-Job Training for Supervisor)

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการฝึกอบรมสอนงานแบบOJT (On Job Training)เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบOJT (On-the-Job Training)เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ : 

+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบOn The Job Training   

+เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนสอนงาน   

+เพื่อให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติงานและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 

หัวข้อเรียนรู้หลัก :   


PART 1  : ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT?  

      O - การสอนงานแบบOJTคืออะไร   

      O - ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT  

      O - ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน  

      O - บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชากับการสอนงาน  

      O - การสอนงานแบบรูปแบบต่าง ๆ  

      O - วัตถุประสงค์ของการสอนงานแบบ OJT  

      O - ลักษณะและวิธีการสอนงานแบบ OJT  

  

Part 2 : กระบวนการสอนงานแบบ OJT  

      O - หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT  

      O - การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมส าหรับการสอนงานแบบ OJT  

      O - เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากายสำหรับการสอนงานแบบ OJT  

      O - ขั้นตอนการสอนงานเชิงคุณภาพและปริมาณ  

      O - การเตรียมผู้เรียน (Prepare the Worker)  

      O - การถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Present the Operation)  

      O - การให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจนได้ผล (Try-out Performance)  

      O - การติดตามผล (Follow Up)  

   

Part 3 : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล  

      O - จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน (Make a Timetable for Training)  

      O - จัดทำแบบซอยงาน (Break Down the Job)  

      O - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมก่อนการสอนงาน (Get Everything Ready)  

      O - จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม (Arrange the Worksite)  

 

Part 4 :  ปัญหาของการสอนงาน OJT  

      O - จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับการสอนงานแบบ OJT  

      O - Generation (XYZ)กับการเรียนรู้งาน  

      O - แนวทางการแก้ไขปัญหาการสอนงานOJT  

   

วิธีการเรียนรู้  :  

 - บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- ฝึกปฏิบัติจริงแบบ Scenario กิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA)  

- บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ  

   

กลุ่มเป้าหมาย :  

- เจ้าของธุรกิจขนาดSME  

- หัวหน้างาน/หัวหน้าทีม  

- พี่เลี้ยงพนักงานใหม่  

- ผู้สอนงาน OJT  

 

วิทยากร  : 

ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล  

พี่เลี้ยงหัวหน้างานโปรแกรมพัฒนาบุคลากรตามโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย /ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษํท ซิมโฟนี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ 

 

== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม  2562    เวลา 09.00-16.30 น.  สถานที่โรงแรม เซนต์เจมส์ - ถ.สุขุมวิท ซ.26 ===  

  

 

ค่าบริการอบรม :  3,600.-บาท/ต่อท่าน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)  

 

สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  

คุณสุธาสินี (อ้น)    /โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631  ไลน์ไอดี ptccontact 

อีเมลล์  ptccontactt@gmail.com 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 19 ม.ค. 2019 09:00 - 16:30 น. โรงแรมเซนต์เจมส์-ถ.สุขุมวิท ซ.6

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณสุธาสินี (อ้น)
  • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0924316631
  • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
  • เว็บไซต์: http://www.ptc.in.th
  • LINE Id: ptccontact