หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

รายละเอียด หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมPsychology for Motivation and Conflict Resolution

หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


"เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ

เพื่อเข้าใจตนเองและทีมงาน สู่การเป็นนักเจรจาต่อรอง

และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิผล"


หลักการและเหตุผล

การทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างแน่นอน สิ่งที่องค์กรและหัวหน้าทีมควรคำนึงถึงคือการแก้ไขและจัดการความขัดแย้งในทีมให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา หากหัวหน้าทีมที่มีทักษะในการไกล่เกลี่ย และสามารถแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน ย่อมส่งผลให้สามารถที่จะนำเอาความขัดแย้งนั้นๆ ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดเป็นแรงจูงใจ และผลที่จะตามมาก็คือ ความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเอาเนื้อหา และทักษะที่จะทำให้หัวหน้างานทีมรวมถึงบุคคลในทีมสามารถนำทักษะต่างๆ ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย และการเจรจาต่อรองมานำเสนออย่างเป็นขั้นตอนโดยอาจมีการนำเอาเหตุการณ์จริง หรือเหตุการณ์จำลองมาปฏิบัติการในรูปแบบของ Workshop เพื่อความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม


Key Contents

♟แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการทำงานเป็นทีม

♟มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม..

♟การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและทีมงาน

♟แนวคิด และหลักการของการจัดการกับความขัดแย้ง

♟จิตวิทยาการไกล่เกลี่ย

♟ทักษะที่จำเป็นในการไกล่เกลี่ย และการบริหารความขัดแย้ง

♟การทำ Workshop ของเหตุการณ์สมมติในสถานการณ์ต่างๆ


Key Benefits

1. เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่มีผลต่อผู้อื่น

2. เพื่อเพิ่มความเข้าใจกระบวนการสื่อสารอย่างมีหลักจิตวิทยา

และช่วยขจัดสิ่งที่ปิดกั้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงบุคคลในทีม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิด และหลักการทางด้านการจัดการกับความขัดแย้ง

เพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นนักเจรจาต่อรอง และผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการไกล่เกลี่ย

เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

5. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และกับวิทยากร

6. เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ในการติดต่อสื่อสาร และทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในทีมข้อมูลอื่นๆสนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825


Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/800/psychology-for-motivation-techniques-and-conflict-resolution/


วิทยากร

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

อาจาราย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา


WEB : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/800/psychology-for-motivation-techniques-and-conflict-resolution/


APPLY : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=800


ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 16 ก.ค. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2406-0006
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 35
 • หมวดหมู่: การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • คำค้นหา: บริหารคนและบริหารงาน, หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร, อบรมจิตวิทยาการบริหาร, จิตวิทยา สำหรับ ผู้ บริหาร, หลักสูตรจิตวิทยา, การบริหารความขัดแย้ง, ความขัดแย้ง ใน ทีมงาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณศุภิสรา
 • เบอร์มือถือ: 085 485-8825
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมล: public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.sbdc.co.th/
 • LINE Id: -