อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ

กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการบริหารโครงการ Project Management เป็นเรื่องจำเป็นมากในการแข่งขันทางธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ได้ทั้งผลกำไร ความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ผู้นำมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นก็จะพยายามยกระดับการบริหารงานในองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสำหรับ Project Manager มืออาชีพ” จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญและมีประโยชน์ยิ่งกับผู้มาทำหน้าที่เป็น Project Manager เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารโครงการ Project Management ในภาคอุตสาหกรรม และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้อย่างมั่นใจจนบรรลุผลสำเร็จตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด ตั้งแต่การระบุขอบเขตงานของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Management และปัจจัยแห่งความสำเร็จ Key Success Factors การพิจารณาอุปสรรคของโครงการ การกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำของโครงการ Work Breakdown Structure การวางลำดับงานและกำหนดตารางเวลา Project Schedule การประมาณการต้นทุนของโครงการ Estimate Project Cost การมอบหมายงาน การกำหนดบทบาท และความรับผิดชอบ Roles & Responsibility การสร้างแรงจูงใจและการประสานงาน Motivation & Co-operation การเจรจาและการสื่อสาร Negotiation & Communication การติดตามตรวจสอบและส่งมอบงาน Monitor & Control Project Work รวมถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหาร Management Tools ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เทคนิคการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง Team Building เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้แผนภูมิ Gantt Chart การวิเคราะห์ผังก้างปลา Fish Bone Analysis หรือเทคนิคการแก้ไขปัญหา Problem Solving เทคนิคในการตัดสินใจ Decision Making เพื่อให้การบริหารโครงการของ Project Manager มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target และได้รับประโยชน์ Outcome ตามความต้องการของลูกค้าหรือขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ Project Manager เกิดความเข้าใจ และมั่นใจในหลักการบริหารโครงการ Project Management ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ Project Manager สามารถนำหลักการไปบริหารโครงการตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้มั่นใจว่า Project Manager จะสามารถบริหารโครงการอย่างครอบคลุม ทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุปสรรคในการบริหารโครงการ การกำหนดงานที่ต้องทำได้ครบถ้วนไม่ตกหล่น สามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารมาใช้ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ Project Manager เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถบริหารโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ตั้งแต่การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม การสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้ทีมงานให้ร่วมการบริหารโครงการจนบรรลุผลตามเป้าหมาย รวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร การเจรจา และการนำเสนอผลงานอีกด้วย

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ

2. ฝึกปฏิบัติ workshop

3. Pre-test, Post-test

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: Project Manager

· ใครคือ Project Manager

· คุณสมบัติของ Project Manager

· บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ Project Manager

บทที่ 2: การบริหารโครงการ Project Management

· ความหมายของการบริหารโครงการ Project Management

· ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารโครงการ Project Management

· หลักการวัฎจักรโครงการ Project Life Cycle

บทที่ 3: ทักษะการวางแผนการบริหารโครงการของ Project Manager มืออาชีพ

· การระบุขอบเขตของโครงการ Clarify Scope & Requirements

· การจัดทำรายละเอียดของโครงการด้วย Project Baseline

· การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก Internal & External Factors

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การวิเคราะห์ความเสี่ยง Risk Assessment & Identify Risks

· ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ Key Success Factors

· การวางแผนการบริหารโครงการตามมาตรการเชิงรุก Proactive Planning

· การกำหนด Outcome และประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการ

· การประมาณการต้นทุนของโครงการ Estimate Project Costs

บทที่ 4: ทักษะการบริหารโครงการของ Project Manager มืออาชีพ

· การกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมดของโครงการ Project Works

· การจัดทำโครงสร้างงาน Work Breakdown Structure

· การวางลำดับงานและกำหนดตารางเวลาของโครงการ Sequence Activities & Develop Project Schedule

· การจัดทำแผนภูมิลำดับงานและตารางเวลาด้วย Gantt Chart

บทที่ 5: ทักษะการบริหารทีมของ Project Manager มืออาชีพ

· เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake Holder และระดับอำนาจ

· การมอบหมายงาน การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ Assign Roles & Responsibility

· ภาวะผู้นำ Leadership ของ Project Manager

· การสร้างทีม Team Building

· การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ Human Resource Management

· การสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ Motivation

· การสร้างความร่วมมือและการประสานงาน Co-operation

· การบริหารการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Efficient Communication

· การบริหารความเปลี่ยนแปลง Change Management

· แนวคิดการบริหารโครงการยุคใหม่แบบ Agile Methodology

บทที่ 6: ทักษะการตรวจติดตามและนำเสนอของ Project Manager มืออาชีพ

· การติดตามงาน การตรวจสอบ Monitor & Control Project Work

· เทคนิคในการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ Milestones

· เทคนิคในการแก้ไขปัญหา Problem Solving

· เทคนิคในการบริหารเวลา Time Management

· เทคนิคการจัดทำรายงานผลสำเร็จของโครงการ Project Report

· เทคนิคการนำเสนอผลงานและความสำเร็จของโครงการ Presentation

· การสรุปผลและปิดโครงการ Project Closing

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
  • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
  • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ