อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2022
หลักสูตร  Proficient E-mail Writing  การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ

หลักสูตร Proficient E-mail Writing การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

 หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mailเชิงทางธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมาย และ เอกสารอื่นๆที่จำเป็น

2.    สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

3.    ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4.    หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ

5.    ประเภทของจดหมายธุรกิจ

6.    โครงสร้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

7.   คำวลี และ สำนวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ

8.    เทคนิคเพิ่มเติมในการเขียนเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ-บันทึก และ รายงานการประชุม (Memorandum)

9.    วิธีการเขียนอีเมล์ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค้า  การเขียนจดหมายตอบรับแจ้งให้ทราบ การเขียนตอบข้อสงสัย การเขียนจดหมายตอบลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ เป็นต้น

10.  เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนอีเมล์ ทางธุรกิจ

11.  ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ

12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560

จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 เสาร์ที่ 19 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. novotel 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Chosen The Best Co.Ltd
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเล็ก
  • เบอร์มือถือ: 063 846-6405
  • เบอร์โทรอื่นๆ: -
  • อีเมลล์: info@chosenthebest.com
  • เว็บไซต์: www.chosenthebest.com
  • Line Id: 0638466405

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha