อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

การบริหารงานบุคคล สร้างความสามารถคน และเพิ่มคุณภาพงาน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมบทนำ

การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร ซึ่งนับว่าเรื่องสำคัญ การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

2. เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ สร้างความตระหนักให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ

2. Workshop

3. Pre-test, Post-test

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· วงจร PDCA ทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ

· นโยบายคุณภาพ Quality Policy

· แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target

บทที่ 2: ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

· บริบทองค์กร Context of Organization

· ภาวะผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· ทรัพยากร Resource

บทที่ 3: เทคนิคการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015

· การกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง

· การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

· การวางแผนกำลังคน Man Power Plan

· การกำหนดสายการบังคับบัญชา Organization Chart

บทที่ 4: การฝึกอบรม Training

· การสำรวจความต้องการการฝึกอบรม Training Need

· การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan

· การจัดการฝึกอบรม

· การบันทึกผลการฝึกอบรม Training Record

· การจัดทำประวัติการฝึกอบรม Training History Record

บทที่ 5: การจัดทำ Job Description

· เทคนิคการจัดทำ Job Description

บทที่ 6: การบริหารความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคล

· การระบุประเด็นความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคล

· การประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

· เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคล

บทที่ 7: การจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล

· การตรวจติดตาม การประเมินผลของการบริหารงานบุคคล

· การจัดทำรายงานของการบริหารงานบุคคล

บทที่ 8: การตรวจติดตามภายใน IQA

· การเตรียมตัวรองรับการตรวจติดตามภายในของการบริหารงานบุคคล

· ประเด็นที่การบริหารงานบุคคลมักติดปัญหา CAR/PAR

· การปรับปรุงแก้ไขและปิด CAR/PAR

บทที่ 9: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

· การเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

· สิ่งที่ได้รับจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

บทที่ 10: การ Audit เพื่อรับรองระบบ

· การเตรียมตัวเพื่อรับรองระบบจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก

· การบริหารงานบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 9 ก.ย. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2008-0067
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 179
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ