อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
สร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (Effective & Creative Mentoring System Program)

สร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (Effective & Creative Mentoring System Program)

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล (Introduction)

เมื่อองค์กรรับบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว ระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring Program เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะดูแลรักษา และสร้างให้พนักงานใหม่ สามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ การมีระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentor ที่ดีที่ให้การดูแล เอาใส่ใจ สอนงานที่ครบถ้วน ชัดเจน มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ จะสามารถรักษาและดึงดูดพนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการเป็นพี่เลี้ยงในองค์การ (Mentoring System)

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการดำเนินการ ระบบพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการดูแลและเป็นพี่เลี้ยงพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ สร้างระบบให้ยั่งยืน ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่าย HR และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. เราอยู่ในบทบาทใดในองค์กร และสามารถสร้างอะไรให้องค์กรได้บ้าง

Ø Check in สิ่งที่เรารู้สึก และเป็นอยู่ เพื่อสร้างเป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้

2. คนทำงาน GEN ต่างๆในองค์กร เข้าใจความแตกต่างก่อนสร้างระบบ Mentor

3. ความสำคัญ บทบาทพี่เลี้ยงในองค์กร และคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง

4. Mentor และ Mentee ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง ที่ได้มากกว่างานดี

Ø พี่เลี้ยงได้อะไรจากการเป็น Mentor

Ø น้องเลี้ยง ได้อะไรจากการมี Mentor

Ø องค์กรได้อะไรจากการมีระบบ Mentor

· Workshop GAP Analysis

5. แนวทางและขั้นตอนดูแลพนักงานใหม่ของพี่เลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

6. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงโดยใช้ TAPS Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง

7. รูปแบบการเรียนรู้ของคน เพื่อสร้างการพัฒนาศักยภาพที่ตรงจุด ถูกสไตล์

8. การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร Implementation & follow up Plan

· Workshop

9. ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข สำหรับระบบพี่เลี้ยง

10. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming, Game, Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

โรงแรมจัสมิน ซิตี้

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 28 ต.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมิน ซิตี้

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0115
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 121
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ