สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR

สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน ผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที

หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล (The Ultimate HR) เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด และเพื่อนำศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรมุนษย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

-พนักงาน

-หัวหน้างาน

-ผู้จัดการ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

-การบรรยาย 40%

-กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

-กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00–10.30 น. กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

Competency 5 Tool

• Individual Development Plan (IDP)

• Career Path

• Succession Plan วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

10.30–10.45 น. พักเบรค

10.45–12.00 น. • Talent Management

• Successor

Workshop การหา GAP การปิด GAP วิทยากรบรรยาย

Workshop

12.00–13.00 น. พักเที่ยง

13.00–14.30 น. Job Description 5 Tool

• Job Analysis & Work Flow

• Manpower Planing

• Job Evalution

• Salary Structure Designed

• Organization Design

Workshop การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

14.30–14.45 น. พักเบรค

14.45–16.00 น. Key Performance Indicators 3 Tool

• Compensation Management

• Performance Management System

• Engagement

Workshop การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 2020 09:00 - 16:00 น. โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2010-0183
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 113
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล,ทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 089 606-0444
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 090-645-0992
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha