ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งยังเจอกับการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

หลักสูตร ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง

วัตถุประสงค์ (Objective )

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

• ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร / ผู้ที่ทำงาน HR

• บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

• การบรรยาย 40%

• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

• กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

• 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด

3 ชม.

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

• กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญ

• เอกสารที่เกี่ยวข้องการยื่นขอรับรอง

• การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องการยื่นขอรับรอง

• ขั้นตอนก่อนการจัดฝึกอบรม

• ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม

• ขั้นตอนหลังการจัดฝึกอบรม

• ขั้นตอนการยื่นรับรองผ่านระบบ E Service

• ขั้นตอนการติดตามผลผ่านระบบ E Service

• ขั้นตอนการดำเนินการแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)

Workshop ฝึกปฏิบัติรายบุคคล

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 27 ม.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. ออนไลน์

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2101-0044
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 126
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ
 • คำค้นหา: การส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,ขั้นตอนการส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,ระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: -
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha