สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร

สัมมนา Online : การเขียนสัญญาจ้าง ออกระเบียบปฏิบัติ ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการตั้งข้อกำหนดเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

3. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารได้ทราบถึงการทำบันทึกข้อตกลง-การออกหนังสือเลิกจ้างหรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีให้มีเนื้อหาหรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิดให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้ออบรม

1. การเขียนสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการและขยายเวลาทดลองงานอย่างไร..?

2. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีไม่ผ่านการทดลองงาน-ต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

3. การทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ-กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

4. การทำสัญญาจ้างที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงานต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

5. การทำสัญญาจ้างตำแหน่งที่ปรึกษาด้านแรงงานเพื่อไม่ให้ผูกพันกับสัญญาจ้างแรงงาน-ต้องกำหนดเงื่อนไขอย่างไร..?

6. การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย-ต้องแจ้ง-ต้องลาในเวลาสายอย่างไร..?

7. การออกระเบียบปฏิบัติการเข้า-ออก บริษัทฯ ในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร.?

8. การออกระเบียบปฏิบัติ การลากิจ-ลาพักผ่อน-ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

9. การออกระเบียบปฏิบัติ การลาป่วย-ต้องแจ้ง-ต้องลาและให้สิทธินายจ้างเข้าตรวจสอบวันลาอย่างไร.?

10. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายค่าสวัสดิการ-ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่าย เพื่อไม่ให้เป็นค่าจ้างอย่างไร

11. การออกระเบียบปฏิบัติการจัดงานเลี้ยงในกรณีต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานสร้างความแตกแยก-ต้องเขียนอย่างไร..?

12. การออกระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีเพื่อกำหนดให้ตัดได้-เพิ่มได้-ต้องเขียนอย่างไร..?

13. การออกประกาศขณะปฏิบัติตนในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง-ต้องกำหนดให้อยู่ในหน่วยงานอย่างไร..?

14. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์-โน๊ตบุ๊ค ในเวลาทำงานอันมิใช่การทำงานให้กับนายจ้าง..?

15. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

16. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานปฏิบัติผิดระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน-ต้องกำหนดเป็นความผิดอย่างไร..?

17. การออกประกาศห้ามมิให้พนักงานทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง-ต้องกำหนดความผิดอย่างไร.?

18. การออกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดตำแหน่งงานใดบ้าง.?

19. การออกหนังสือบันทึกผลสรุปการสอบสวนความผิดทางวินัย-ต้องกำหนดผลสรุปความเห็นอย่างไร.?

20. การออกหนังสือลงโทษทางวินัย-ตักเตือนด้วยวาจา-เป็นหนังสือ-เป็นลายลักษณ์อักษร-ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

21. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงาน 1-7 วัน-ต้องระบุความผิดอย่างไร..?

22. การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักงานกรณีไม่มีกำหนดระยะเวลา-ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้างอย่างไร

23. ออกหนังสือเลิกจ้างตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนดตามข้อบังคับฯ-ต้องกำหนดการอนุมัติอย่างไร

24. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีปิดกิจการที่อยู่ตามสาขา (เพื่อย้ายไปยังที่แห่งใหม่) ต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

25. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานลา-หยุดงานมากหรือมีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

26. การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนายจ้างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องให้เหตุผลการเลิกจ้างอย่างไร..?

27. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง (เลิกจ้างไม่จ่ายค่าใดๆ) เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง-ต้องระบุ อ้างผิดวินัยไรบ้าง..?

28. ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ 60 วัน จู่ๆ ก็มาฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเหมือนกรณีนี้นายจ้าง-ต้องกำหนดข้อความในหนังสือลาออกอย่างไร..?

29. การออกหนังสือมอบอำนาจเพื่อกระทำการแทนนายจ้างในกรณีต่าง..?

30. การเขียนบันทึกข้อตกลง กรณีส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน -ไปอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดให้ทำงานกับองค์อร

31. การออกระเบียบ ห้ามโพสต์ข้อความด่าทอ-เสียดสีบริษัทฯหรือเพื่อนร่วมงานลงในสื่อโซเชียล Facebook, Line, และ Email

32. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในวันและเวลาทำงานให้กับนายจ้าง

33. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับห้ามเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

34. การออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ในบริษัทฯ

35. การแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น.

 รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

สถานที่ Zoom Online Meeting

ราคา 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 2021 13:00 - 16:00 น. Online

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2102-0138
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 83
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha