ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง Supervisor as Coach and Mentor

ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง Supervisor as Coach and Mentor

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

หัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กรเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของกลุ่มปฏิบัติการทั้งส่วนสำนักงาน บริหาร และปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผนงาน ดูแลจัดการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ หัวหน้างานมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่หัวหน้างานที่ต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Mentor ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีหัวหน้างานที่มีทักษะด้าน Coach และ Mentor จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของหัวหน้างานแบบ Coach และ Mentor

 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆในการเป็น Mentor

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.หัวหน้างานมีบทบาทในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง

2 ทักษะของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

3.รูปแบบการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างไร

4.บทบาทของหัวหน้างานในการโค้ช Coach และ Mentor และรูปแบบ TAPS Model

5.แนวทางการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างการพัฒนาและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

Workshop

6.การเข้าใจคนประเภทต่าง ๆ และหลักการที่หัวหน้างานควรตระหนักตาม SCARF Model

7.บทบาทของหัวหน้างานในการเป็น Mentor

8.เทคนิคการสร้าง SMARTER GOAL และติดตามผลด้วย GROW Model

9.การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team ผสานกับ CFR

Workshop

10.ประเด็นที่ควรระวังในการบทบาทการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข

สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 9 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
  • เว็บไซต์: -
  • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ