อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการแจ้งข้อมูลสะท้อนกลับที่สร้างพลัง

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการแจ้งข้อมูลสะท้อนกลับที่สร้างพลัง

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล:

ทุกองค์กรดำเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่คือความสำเร็จด้านผลประกอบการ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เป้าหมายองค์กรบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงเป็นกิจกรรมสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทุกคนในองค์กรจะต้องรับทราบ เข้าใจ ทำหน้าที่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบ เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องมีกระบวนการแจ้งผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดการในฐานะผู้บังคับบัญชา ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีหลักการและมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และแจ้งผลที่ทำให้ผู้ได้รับการ Feedback รู้สึกอยากพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และมีพลังในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อยังให้เกิดความสำเร็จขององค์กรในการที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นของบุคลากรทั้งองค์กรร่วมกัน

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กร การบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการบทบาทการโค้ช การเป็นที่ปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถได้เข้าใจความสำคัญของการแจ้งผลสะท้อนกลับการปฏิบัติงาน กับผู้ใต้บังคับบัญชา และฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ได้ให้เกิดกระบวนการประเมินผลและการแจ้งผลสะท้อนกลับที่สร้างพลัง สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ กำลังใจ เกิดพลังอยากที่จะพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของและเทคนิค “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”อย่างมีประสิทธิภาพ

• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน บริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการแข่งขันทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

• ความสำคัญของ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : ต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชา องค์การ

• วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เทคนิคและหลักการสำคัญเพื่อสร้างการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

• กระบวนการในประเมินผลการปฏิบัติงาน

Workshop

Module 2 : การแจ้งผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างพลังในการปฏิบัติงาน

• ความสำคัญของการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

• วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• ความสำคัญและบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการแจ้งผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : โค้ช ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง

• ศาสตร์และศิลป์ของการผสมผสานการโค้ชและการสื่อสารเพื่อสร้างพลังในการแจ้งผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดพัฒนางาน

• ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback)

• ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ในการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

Workshop

• การจัดการในกรณีได้รับปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับการประเมินในรูปแบบต่างๆ

• การตั้งเป้าหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม (Methodology) บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและสามารถนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและภาคปฏิบัติ 60 : 40

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 31 มี.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2103-0128
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 95
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance)

พฤ ที่ 27 มิ.ย. 19
my hotel CMYK
สถาบันฝึกอบรมโมติวา...