ศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2021
เทคนิคการกำหนดและบริหารเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการกำหนดและบริหารเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมการทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล จำเป็นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เราเรียกวิธีการนี้ว่า “การบริหารผลงาน” โดยกระบวนการบริหารผลงานจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การสั่งการ การติดตามผล การพัฒนา การประเมินผล และการแจ้งผลความสำเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือที่มีข้อเด่นตรงที่แทบจะการันตีได้ว่า การปฏิบัติงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะล้มเหลว และยังสามารถผลักดันให้บุคลากรทำงานเป็นทีมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดและบริหารเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ” ออกแบบโดยใช้แนวคิดของการบริหารผลงานเป็นแกนหลัก โดยจะสอนทั้งในเชิงหลักการ และวิธีปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนรู้ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งแนะนำวิธีการที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ไม่ต้องลองผิดลองถูก และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดเป้าหมาย การควบคุมสั่งการ และกำกับดูแล เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงเป้า ถูกจุดอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีเทคนิคและวิธีการวางแผน ติดตามผลงาน สร้างแรงจูงใจ พัฒนาแก้ไข และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีมุมมองที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าอบรม ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ ผู้บังคับบัญชา

รูปแบบการเรียนรู้

▪ การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่างขององค์กรชั้นนำต่างๆ 50%

▪ การใช้เกม และกิจกรรมต่างๆ 30%

▪ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 20%

หัวข้อการฝึกอบรม

• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

• ทำไมทุกคนต้องมีเป้าหมาย

• แนวคิดและหลักการบริหารผลงาน

• ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงานและการสั่งการ

• กระบวนการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

• เทคนิคการวางแผนงาน และการเขียน Action Plan

• เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการทำงาน

• เทคนิคการติดตามผลงาน

• เทคนิคการปรับปรุง และพัฒนางานให้เกินกว่าความคาดหวัง

• เทคนิคการบริหารแผนงาน

• เทคนิคการแจ้งผลทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ เพื่อแก้ไขและจูงใจให้ดีต่อเนื่อง

• สรุปการเรียนรู้ และบทเรียนที่ควรนำกลับไปทบทวน

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 จันทร์ที่ 19 เม.ย. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0007
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 27
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: -
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: Knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha