อาทิตย์ที่ 13 มิ.ย. 2021
เทคนิคการเป็นวิทยากรองค์กร : Train-the-Trainer

เทคนิคการเป็นวิทยากรองค์กร : Train-the-Trainer

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้อง พร้อมมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

สาระสำคัญของการสัมมนา

วันแรก

1. กิจกรรมเริ่มต้นสำหรับการเตรียมพร้อมการเป็นวิทยากรน้องใหม่ในองค์กร

• แนะนำตัวอย่างน่าประทับใจ

• บอกความคาดหวังและความกังวลของตนเอง

• แนะนำความสนใจ ความสนุกสนานของการสอน

• การสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง (วิทยากร)

WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการพูดแบบสไตล์ของตนเอง เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น ข้อปรับปรุงความสามารถสำหรับการเป็นวิทยากร

2. บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

• บทบาทสไตล์โค้ช (COACH)

• บทบาทสไตล์พี่เลี้ยง (MENTORING)

• บทบาทสไตล์เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (FACILITATOR)

• บทบาทสไตล์วิทยากร (TRAINER)

3. การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

• สมมติฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

• สิ่งที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี

• วงจรการเรียนรู้แบบประสบการณ์

4. การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม และการนำเสนอที่น่าสนใจ

5. การเตรียมความพร้อมด้วยวิธีการวิเคราะห์ ออกแบบเนื้อหาการสอน วิธีการสอน กลุ่มคน

      เรียน กำหนดวิธีการประเมินผลระหว่างสอน และหลังสอน

• เทคนิคเฉพาะของวิทยากรทั่วไป

• เทคนิคเฉพาะสำหรับ Technical Trainer

6. การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

• การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

• การวางแผนการสอน / การนำเสนอ

• การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

• การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

• การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ

WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ เตรียมการสอน และประเมินการสอนหลักสูตรของวิทยากร รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการสอนในประเด็นต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะสำหรับการนำไปใช้ในการทำงาน


วันที่สอง

7. เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

• หลักการพูดและการนำเสนอ

• การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

• การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

• การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer

• การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

• การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

• เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

8. ขั้นตอนการดำเนินการสอนของวิทยากรแบบต่างๆ (ฝึกปฏิบัติ)

• การสอนแบบบรรยาย

• การสอนแบบสาธิต

WORKSHOP 3 : ฝึกทักษะการสอน วิเคราะห์การสอนตามแบบประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้านทักษะความสามารถของวิทยากร เนื้อหาการสอนกับการใช้เทคนิคระหว่างการดำเนินการสอน และการใช้อุปกรณ์ สื่อการสอนในการสร้างบรรยากาศ

9. การตั้งคำถาม การตอบ การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาย้อนกลับกับผู้เข้าฝึกอบรม

10. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

(ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)

กำหนดการอบรม – สัมมนา และคุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนา

จำนวน 2 วัน เวลา 12 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น. จำนวนรุ่นละ 15 คน


วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26


วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย { กิจกรรม และเกม { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ดร. พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26


ข้อมูลอื่นๆบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com

โทร. : 02-191-2509, 062-315-5283


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พุธที่ 10 ต.ค. 2018 - พฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 2018 09:00 - 16:00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-1810-0003
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้าชม: 404
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: -

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: KNC Training Center
 • ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
 • เบอร์มือถือ: 062 315-5283
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 021912509
 • อีเมลล์: knctrainingcenter@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.knctrainingcenter.com
 • Line Id: knctraining

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha