เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

รายละเอียด เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

  • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่

 จำเป็นในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจทักษะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้แจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา ในตำแหน่งงานต่างๆ ที่จำเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในทางปฏิบัติให้เข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารผลงาน ได้ตรงตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

3. เพื่อให้รู้จักการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา ที่มีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้อง

4. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปใน ทิศทางที่องค์กรต้องการข้อมูลอื่นๆหน่วยการเรียนที่ 1 : การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (Effective Performance Appraisal Evaluation)

1. แนวคิด หลักการ ความสำคัญและประโยชน์การบริหารผลการปฏิบัติงาน

2. วิธีการให้เกณฑ์คะแนนความสามารถอย่างเป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและรายบุคคล (KPIs : Key Performance Indicator)

3. รูปแบบการจัดหมวดความรู้ ความสามารถสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency Allocation)

4. การออกแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินผลวัดความรู้ ทักษะการทำงาน คุณลักษณะและทัศนคติการปฎิบัติงานแบบ 360 องศา

 การสัมภาษณ์รายบุคคลและกลุ่ม (Progressive Interview)

 การทำข้อสอบวิชาชีพ (Knowledge Test)

 การประชุมกลุ่ม (Group Dynamic Discussion)

 การสังเกตการณ์ในพื้นที่ (On-site Observation)

 การสื่อสารและนำเสนอผลงาน (Job Story Telling)

5. WORKSHOP : กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพของพนักงาน และการออกแบบเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลงานการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา การวิเคราะห์ผลการประเมินและความสัมพันธ์ ของการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ชั่งน้ำหนัก จัดลำดับ ของตัวชี้วัดในการประเมินแบบ 360 องศา

6. เทคนิคการประเมินผลงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย และแผนขององค์กร

 การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 มาตรฐานเป้าหมายต่างๆ ขององค์กร เช่น Goal Setting, Core Value, Competency, หรือ Quality Statemen

 การกับการพัฒนาบุคลากร การขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส การเลื่อนตำแหน่ง และ/หรือการรักษาบุคลากร

หน่วยการเรียนที่ 2 : การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา (Effective Feedback & Counselling)

1. ข้อปฏิบัติของผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

2. วิธีการและขั้นตอนการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดสอบประเมินอย่างสร้างสรรค์

• การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

• การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

• การแจ้งเรื่องที่พึงระมัดระวังในการแจ้งผล

3. เทคนิคการแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงานการทดสอบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องเพื่อพัฒนา “คน” และ “ผลงาน”

          WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน และการให้คำ

          ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ

5. เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

• การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

• การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ

• การรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงาน ให้ได้ใจ

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนาตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

  • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: Hrdzentertraining
  • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
  • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
  • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
  • อีเมล: tananan.khongka@hotmail.com
  • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
  • LINE Id: hrdzenter

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ