ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2023
หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 17 --Human Resource Development Certificate Program

หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 17 --Human Resource Development Certificate Program

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก athena แหล่งความรู้

ครอบครัว ตื่นรู้-สานความสัมพันธ์ “ครอบครัว” ในยุคโซเชียลมีเดียและ AI โซเชียลมีเดียและ AI เป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้วัดระดับความสัมพันธ์ของ "ครอบครัว" เราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา ครอบครัว
ลดโลกร้อน เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ลดโลกร้อน เพื่อโลก.. เพื่อคุณ.. เพื่อคนรัก ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ ไม่ลำบากจนเกินไป วิธีใช้ไลฟ์สไตล์แบบ "ลดโลกร้อน" ช่วยกันคนละนิดก็พลิกชีวิตและทำให้โลกน่าอยู่ได้มากขึ้น ลดโลกร้อน
ทีมเวิร์ค สร้าง “ทีมเวิร์ค” อย่างไรให้ทรงพลัง เพิ่มศักยภาพการทำงานระดับ SSS ทีมเวิร์ค
พัฒนาตนเอง “แข่งกับตัวเอง” วิธี พัฒนาตนเอง ..ที่ทำให้คุณคนเดียวก็พิชิตเอเวอร์เรสได้ ทางเดียวที่จะพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ คุณต้องเริ่ม "พัฒนาตนเอง" ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน พัฒนาตนเอง
ทรอม่า รู้ทันและรับมือ “ทรอม่า” บาดแผลทางใจในวัยเด็ก ที่อาจส่งผลตอนโต ทรอม่า หรือ บาดแผลทางใจ อาจเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัวตอนเด็ก บาดแผลนั้นอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทรอม่า

หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 17

(Human Resource Development Certificate Program)


หลักการและเหตุผล

       องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด

       คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง


วันที่จัดงาน:

วันที่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)

อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM


หัวข้อการอบรม

1. การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic HR Development and Planning)

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

(Competency Based HR Development)

3. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน

(Effective Performance Management)

4. การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

(Strategic Talent Management & Succession Planning)

5. การพัฒนาองค์กร

(Organization Development)

6. การสร้างความผูกพันของพนักงาน

(Employee Engagement)


ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)

ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3Ez2AXO

สนใจสมัคร คลิก LINK เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/3kt8vqD


!! รับจำนวนจำกัด !!

*สงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

**การลงทะเบียนสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อท่านส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-8937286 หรือ 02-2186237


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และผู้ที่สนใจ


วิทยากร

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.อภิชาติ ขันธวิธิ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Gen

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ข้อมูลอื่นๆจัดโดย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ : 089-8937286, 02-2186237ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 21 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
2 พุธที่ 22 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
3 เสาร์ที่ 25 มี.ค. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
4 อังคารที่ 28 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
5 พุธที่ 29 มี.ค. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
6 เสาร์ที่ 1 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
7 อังคารที่ 4 เม.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
8 พุธที่ 5 เม.ย. 2023 18:00 - 21:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM
9 เสาร์ที่ 8 เม.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. เรียนออนไลน์: สด ผ่าน ZOOM

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2303-0004
 • ประเภทการอบรม: อบรมออนไลน์
 • จำนวนผู้เข้าชม: 52
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: หลักสูตร วุฒิบัตร จุฬา, พัฒนา ทรัพยากรบุคคล จุฬา, อบรม จุฬา, หลักสูตร Human Resource Development Certificate จุฬา, วางแผน และ บริหาร ทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนารากฤช
 • เบอร์มือถือ: 089 893-7286
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 02-2186237
 • อีเมลล์: chulalearn@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.campaigntraining.net/course_detail/75/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B
 • Line Id: @cu_learn

คอร์สอบรมที่คุณน่าจะสนใจ