4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ อบรม 22 มิ.ย. 66

รายละเอียด 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ อบรม 22 มิ.ย. 66

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรม4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

22 มิถุนายน 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                    *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างาน

2. เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองใหม่ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะ และความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 พัฒนามุมมองและองศาแห่งความคิด (Integrated Thinking)

1. ค้นพบ..ทักษะสุดยอดของหัวหน้างาน

2. การพัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ

• การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด

• การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

• การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

3. กิจกรรม: ประลองความคิด พิชิตปัญหา

Module 2 พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้นำ (Perception)

4. การพัฒนา การฟัง การอ่าน และ การวิเคราะห์

• การพัฒนาทักษะการฟัง

• การพัฒนาทักษะการอ่าน

• การพัฒนาการวิเคราะห์

• การสรุปประเด็น

5. กิจกรรม: ฟัง คิด ถาม ทำ ทวน

Module 3 พัฒนากระบวนการ และ วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Process)

6. การพัฒนาวิธีการทำงานแบบ Work Smart

• การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

• การเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

• ตระหนักถึง...การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา

• ช่วงชิงด้วย...การทำงานเชิงรุก

7. กิจกรรม: WORK LIKE A PRO

8. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออก

Module 4 พัฒนาทักษะแห่งการสื่อสาร (Communication)

9. เคล็ดลับ....ของสุดยอดแห่งทักษะการสื่อสาร

• การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมาดผู้นำ

• การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ...กับลูกน้องในโอกาสต่างๆ

10. กิจกรรม: สื่อสารอย่างเข้าใจในจิตวิญญาณและความคิดของลูกน้อง

11. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้ข้อมูลอื่นๆประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00

สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน

ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00

สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6

1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

          และ Scan ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ hipotraining@gmail.com

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 พฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 2023 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2305-0024
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 235
 • หมวดหมู่: งานบุคคล HR การทำงาน / หัวข้ออบรมอื่นๆ
 • คำค้นหา: อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ความคิด, ทักษะ, กระบวนการ, 4 มิติ, สื่อสาร ทักษะหัวหน้างาน

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • เบอร์มือถือ: 086 318-3151
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 086-3183152
 • อีเมล: hipotraining@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
 • LINE Id: @761mvkmp