การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล Skill Matrix Setting Implementation

รายละเอียด การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล Skill Matrix Setting Implementation

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหัวข้อการเรียนรู้ : 6 ชั่วโมง


 • ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ
 • ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
 • ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร
 • บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix
 • ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)
 • ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix
 • แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง

          - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix

          - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

          - กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

          - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)

          - กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ

          - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT

การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น

ฝึกปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย

          - ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น

          - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills

          - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน

          - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน

          - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป


***หลักสุตรออกแบบใหม่ให้แตกต่างกันตามองค์กร ทั้่งหลักสูตร 2 วัน หรือ 2 วัน หรือโปรแกรม 3 วัน (มีการมอบหมาย ตรวจงาน)

***.สนใจการจัดอบรมในองค์กร ติดต่อได้ที่ ptccontactt@gmail.com , โทร. 02 066 0009, 089 677 6047, 092 431 6631 ***


ตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 อังคารที่ 20 ก.พ. 2024 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ข้อมูลอบรม

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: สุธาสินี ถึงแสง
 • เบอร์มือถือ: 089 677-6047
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 092 431 6631
 • อีเมล: ptccontactt@gmail.com
 • เว็บไซต์: https://www.ptc.in.th
 • LINE Id: ptccontact