อังคารที่ 18 พ.ค. 2021
เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงาน ที่ต้องรู้สำหรับ HR และ Line Manager

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงาน และกฎหมายแรงงาน ที่ต้องรู้สำหรับ HR และ Line Manager

 • ดูตาราง/สถานที่คอร์สอบรม คลิก

รายละเอียดคอร์สอบรมหลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านอย่างเฉียบพลันของโลกยุค Disruption ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งหลาย ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก และต้องบริหารจัดการผลงานของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการบริหารผลงานนั้น ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมของการตั้งเป้าหมาย การประเมินและติดตามผลงานเท่านั้น แต่ยังมีภารกิจสำคัญคือการปรับปรุงผลงานของพนักงาน (Employee Performance Improvement) อีกเรื่องหนึ่งด้วย โดยเฉพาะเรื่องนี้ นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้จัดการ หัวหน้างานและ HR องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบระบบงานและบริหารจัดการให้ได้ผล เนื่องจากในโลกการทำงานจริง ไม่ได้มีเพียงพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย (Average-performer) และสูงกว่าเป้าหมาย (High-performer) เท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย (Non-performer) ที่ต้องบริหารจัดการ และต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงระเบียบวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารผลงาน การปรับปรุงผลงาน และการจัดการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริหารจัดการกำลังคนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรที่ทั้งผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

+ เข้าใจความสำคัญ เทคนิคและแนวทางการปรับปรุงผลงานและการวางแผนปรับปรุงผลงานพนักงาน (Employee Performance Improvement)

+ เข้าใจแนวทางดำเนินการอื่นเพื่อการปรับปรุงผลงานของพนักงาน และเสริมให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ โดยเฉพาะการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายแรงงาน

+ เข้าใจขั้นตอนการทำ Performance Improvement จากกรณึศึกษาองค์กรตัวอย่าง พร้อมแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

+ เรียนรู้เชิงลึกเรื่องกฎหมายแรงงานกับการบริหารผลงานของพนักงานในกรณีต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนกับวิทยากรในกรณีปัญหาต่าง ๆ ที่พบในองค์กร

  หัวข้อและกำหนดการเรียนรู้ :

  เวลา กิจกรรม

   ภาคเช้า (ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต)

   การปรับปรุงผลงานพนักงาน (Performance Improvement)

   08.30 - 12.00 น. ลงทะเบียน

  ทบทวนเรื่องการประเมินผลงาน และการบริหารผลงาน

+ ทำไมเราจึงต้องประเมิน

+ 2 ส่วนประกอบสำคัญของการประเมินผล

+ Workshop & Sharing : แชร์ปัญหาการบริหารผลงาน

                                                  การปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement) และการวางแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Plan-PIP) คืออะไร

  ประโยชน์ของการปรับปรุงผลงานและวางแผนปรับปรุงผลงาน

   Flow ของการปรับปรุงผลงาน 2 แบบ

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Monitored

+ Performance Improvement Workflow กลุ่ม Critical

   แนวทางจัดการกรณีพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

+ ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์สาเหตุที่พนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมายด้วย 3A

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะ (Knowledge & Skills)

+ การปรับปรุงผลงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน (Behaviors)

    ขั้นตอนของการปรับปรุงผลงานพนักงาน

 + ระบุปัญหาผลงานของพนักงาน

+ วางแผนปรับปรุงผลงานของพนักงานด้วย 70: 20: 10

+ การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

    และแนวทางดำเนินมาตรการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ไม่ผ่านเงื่อนไข

- มาตรการทางการบริหาร

- มาตรการทางวินัยพนักงาน

      เทคนิคสนับสนุนการปรับปรุงผลงานพนักงานที่ต้องรู้

    + การบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management)

    + การโค้ชอย่างง่ายเพื่อให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

       และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

    + การสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)

                                    และแจกวีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องการสะท้อนผลงาน

   สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาคเช้า

  ภาคบ่าย (อาจารย์ทนายฝ้าย และอาจารย์ทนายหนุ่ม)

   กฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน

  13.00 - 16.00 น. Pre-test ทดสอบก่อนเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการบริหาร Performance ของพนักงานที่ต้องรู้

+ เลิกจ้างเพราะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่

+ ตักเตือนเป็นหนังสือกับพนักงานกรณี Performance ต่ำเป้าได้หรือไม่

+ การออกหนังสือเตือน ที่เข้าองค์ประกอบและชอบด้วยกฎหมายมีลักษณะอย่างไร

+ หากต้องเตือนต้องเตือนอย่างไรและเลิกจ้างได้อย่างเป็นธรรม

+ วิธีการจัดการด้านสัญญาในเรื่อง Performance

  การแยกประเภทการจ้างและเขียนสัญญาเพื่อบริหารการจ้าง

+ การวิเคราะห์ลักษณะประเภทงานกับการแยกประเภทสัญญา

+ สัญญาจ้างทำของ

+ สัญญาจ้างที่ปรึกษา

+ สัญญาจ้างพนักงาน

+บริหารการจ้างให้เกิดค่าชดเชยน้อยที่สุด

  ฝึกปฏิบัติ

+ วิเคราะห์ตัวอย่างหนังสือเตือนที่ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย

+ รวมวิเคราะห์ Case Study กรณีเลิกจ้างเนื่องจากผลการปฏิบัติงาน หรือ Performance

  Post –test ทดสอบหลังเรียนถึงความเข้าใจกฎหมายแรงงาน

  ถาม-ตอบเรื่องกฎหมายแรงงานกับการจัดการ Performance พนักงาน

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

● บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

● ถาม-ตอบ (Question & Answer)

● เรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

● อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้ :

นอกเหนือสไลด์ที่เป็นเอกสารประกอบการอบรมแล้ว วิทยากรจะมอบสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลังจากฝึกอบรมตามหลักสูตรไปแล้วให้โดยไม่คิดมูลค่าประกอบด้วย

● วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ช

● วีดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการโค้ชการสะท้อนผลงาน (Performance Feedback)

กลุ่มเป้าหมาย :

o เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูง

o HR ที่ดูแลงานด้าน Performance Management และงานพัฒนาบุคลากร

o ผู้จัดการและหัวหน้างานตามสายงานตาราง/สถานที่คอร์สอบรมรอบ วันอบรม เวลา สถานที่
1 ศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2021 09:00 - 16:00 น. โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอบรม

 • รหัสคอร์สอบรม: ABR-2104-0092
 • ประเภทการอบรม: อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน
 • จำนวนผู้เข้าชม: 37
 • หมวดหมู่: การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย / งานบุคคล HR การทำงาน
 • คำค้นหา: กฎหมายแรงงาน ,การปรับปรุงผลงานพนักงาน ,กฎหมายแรงงานสำหรับ HR,กฎหมายแรงงาน Line Manager

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อวิทยากร/หน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
 • ชื่อผู้ติดต่อ: คุณจิ๋ว
 • เบอร์มือถือ: 090 645-0992
 • เบอร์โทรอื่นๆ: 0896060444
 • อีเมลล์: jiw473@gmail.com
 • เว็บไซต์: www.hrdzenter.com
 • Line Id: Line : hrdzenter

สมัครเข้าคอร์สอบรม

หากท่านสนใจสมัครเข้าคอร์สอบรมนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของ่ทานจะส่งไปยังเจ้าของประกาศคอร์สอบรมทันที

* แบบฟอร์มนี้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลด้วย Google reCaptcha